Zawiadomienie o drugiej sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o drugiej sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 30 listopada (piątek) 2018 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 30 listopada (piątek) 2018 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się druga sesja Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 21 do 30 listopada 2018 r.
 3. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów turystyczno-usługowych nad Jeziorem Lubikowskim,
 • w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna,
 • w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przytoczna na 2019 rok,
 • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Przytoczna,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przytoczna,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Golec