Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się 26 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 1500  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

          Przytoczna, 12 czerwca 2019 r.

RG.0002.10.2019                                                                                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 26 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 1500  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się X sesja Rady Gminy Przytoczna.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

–   otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej  i IX uroczystej sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 24 kwietnia do 26 czerwca 2019 r.

3.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Raport o stanie gminy Przytoczna za rok poprzedni:

–        przedstawienie raportu o stanie gminy Przytoczna za rok 2018

–        debata nad raportem o stanie gminy Przytoczna

a)      głosy radnych

b)      głosy mieszkańców

–        głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna wotum zaufania.

6.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwały budżetowej za 2018 rok:

–        opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytoczna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.,

–        opinia komisji rewizyjnej oraz komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy Przytoczna,

–        przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy Przytoczna,

–        dyskusja,

–        głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwały budżetowej za 2018 rok.

7.      Absolutorium dla Wójta:

–        wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przytoczna za 2018 rok,

–        uchwała RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,

–        głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przytoczna z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,

8.      Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
  • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/Konrad Golec