Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o  XLII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

    Przytoczna, 14 czerwca 2018 r.

RG.0002.XLII.2018                                                                                        

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XLII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Przytoczna.
 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 30 maja do 28 czerwca 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za 2017 rok:
 • opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytoczna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r.,
 • opinie komisji stałych Rady Gminy Przytoczna,
 • dyskusja.
 1. Absolutorium dla Wójta:
 • wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przytoczna za 2017 rok,
 • uchwała RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,
 1. Podjęcie uchwał:
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2017 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna,
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przytoczna,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów turystyczno-wypoczynkowych nad Jeziorem Lubikowskim,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przytoczna.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4876

Przewodniczący Rady Gminy

Konrad Golec