Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 27 listopada 2019 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy Przytoczna.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 27 listopada 2019 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy Przytoczna odbędzie się XV sesja Rady Gminy Przytoczna. Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 30 października do 27 listopada 2019 r.

3.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

6.      Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przytoczna na 2020 rok,
  • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Przytoczna,
  • w sprawie rozpatrzenia petycji Szkolnej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie.

7.      Podsumowanie pracy komisji stałych i Rady Gminy Przytoczna.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Konrad Golec