Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu
1 grudnia 2016r. o godz. 1300  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 27 października do 1 grudnia 2016 r.
 3. Sprawozdanie z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podsumowanie pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych za 2016 rok.
 5. Ocena realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych w gminie w 2016 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

W załączeniu przekazuję projekty uchwał, które dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4271

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec