Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 23 listopada 2017 r. o godz. 13:00 .

Przytoczna, 16 listopada 2017 r.

RG.0002.XXXVI.2017                                                                                   

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XXXVI Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 23 listopada 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Przytoczna.
 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 26 października do 23 listopada 2017 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych w gminie w 2017 r.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030,
 • w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
  i wykupu,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 • w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłków
  i pomocy w naturze w formie żywności oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z tych zwrotów, jak również w sprawie trybu ich pobierania,
 • w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Przytoczna i określenie zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
 • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przytoczna,
 • w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody,
 • w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
 1. Podsumowanie pracy Rady Gminy i komisji stałych za 2017 rok.
 2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://przytoczna.bip.net.pl/?a=4663

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec