Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w pierwszym półroczu 2019 r.

Informacja o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2019 r.

 

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2019 r.

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 8, 22
luty 5,19
marzec 5, 19
kwiecień 2, 16, 29
maj 14, 28
czerwiec 11, 25

Uwaga: zmieszane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne):

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 17
luty 20
marzec 21
kwiecień 17
maj 22
czerwiec 19

Uwaga: segregowane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

Odpady komunalne biodegradowalne, w tym odpady zielone:

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 17
luty 20
marzec 27
kwiecień 17
maj 10, 23
czerwiec 6, 28

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych
o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. 95 781-41-11 lub w urzędzie gminy
– pokój nr 5 (parter).

Wójt Gminy Przytoczna

 /-/ Bartłomiej Kucharyk
Festyn ekologiczny SEGREGACJA – REWELACJA

W dniu 24.08.2018 r., w Przytocznej, odbył się festyn ekologiczny pod nazwą „Segregacja – Rewelacja!”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

W dniu 24.08.2018 r., na osiedlu bloków przy ulicy Głównej w Przytocznej, odbył się festyn ekologiczny dla mieszkańców gminy Przytoczna, pod nazwą „Segregacja – Rewelacja!”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Podczas festynu zorganizowane były zabawy, konkursy oraz zajęcia o tematyce ekologicznej dla najmłodszych.

Mieszkańcy naszej gminy mogli wymienić w tym dniu zebrane talony – uzyskane za oddane odpady segregowane (m.in. plastikowe butelki, aluminiowe puszki, szklane opakowania, makulaturę, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) – na sadzonki roślin. Celem tej akcji było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, poprzez kreowanie świadomości mieszkańców gminy Przytoczna w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenie trwałych nawyków segregacji odpadów. Zbiórka ww. odpadów trwała od 3 lipca 2018 r. do 23 sierpnia 2018 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej 8 w Przytocznej. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Podczas festynu ogłoszono wyniki konkursu wiedzy pn. „Segregacja – Rewelacja” wśród czterech grup wiekowych: Przedszkole, Szkoła Podstawowa klasy I-III, Szkoła Podstawowa klasy IV-VI, Szkoła Podstawowa klasy VII i Gimnazjum. Celem konkursu było zwiększenie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności sposobu ich segregacji na terenie gminy Przytoczna, a także promowanie zachowań proekologicznych wśród naszych mieszkańców poprzez ugruntowanie przekonania o konieczności segregacji odpadów komunalnych oraz odzyskiwania surowców wtórnych.

Komisja w składzie: Monika Piechowiak, Katarzyna Sommerfeld, Izabela Szewczyk, po sprawdzeniu testów ekologicznych, wyłoniła zwycięzców:

Przedszkole:

 1. Aleksandra Matusiewicz
 2. Karolina Bierka
 3. Maria Głąbała

Szkoła Podstawowa klasy I-III:

 1. Nikola Kramm
 2. Zofia Kućma
 3. Zuzanna Bartyzel

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI:

 1. Alicja Musialska
 2. Julia Mędykowska
 3. Wiktoria Gidlewicz

Szkoła Podstawowa klasy VII/Gimnazjum:

 1. Alicja Kaczorowska
 2. Renata Cebernik
 3. Mateusz Sycz

Wszystkim ww. laureatom wręczono nagrody.

Uczestnicy festynu mogli obejrzeć z bliska specjalistyczny sprzęt do zbiórki i wywozu odpadów stałych oraz ciekłych.

W trakcie festynu wszyscy przybyli mieszkańcy mogli obejrzeć i przeczytać informacje nt. prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, segregacji odpadów komunalnych, ich właściwego frakcjonowania i możliwości powtórnego wykorzystania, które przedstawiono w formie plakatów oraz ulotek.

Spośród właścicieli nieruchomości, którzy mieli zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz którzy w terminie od 01.07.2018 r. do 23.08.2018 r. zmienili sposób zagospodarowania odpadów z nieselektywnego na selektywny, zostało przeprowadzone losowanie nagród, m.in.: zgniatarek do butelek, koszy lub stojaków do segregacji odpadów.  Celem akcji „Segregujesz – Zyskujesz” było zachęcenie mieszkańców gminy Przytoczna do segregacji, a także do zmiany sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.
ZASADY PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Odpady to substancje lub przedmioty, których pozbywamy się, zamierzamy się pozbyć lub do których pozbycia jesteśmy obowiązani.

Hierarchia postępowania z odpadami pozwala zmniejszyć obciążenie środowiska naturalnego oraz optymalnie wykorzystać cenne surowce zawarte w odpadach.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami:

zapobieganie powstawaniu odpadów przygotowywanie do ponownego użycia recykling inne procesy odzysku unieszkodliwianie

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi przygotowując do ponownego użycia lub do recyklingu, a jeżeli to nie jest możliwe należy poddać innym procesom odzysku.

1) Zapobieganie powstawaniu odpadów – zmniejszanie ilości odpadów przez ponowne ich użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu.

→ segreguj odpady

 

 

→ zagospodaruj odpady kuchenne i ogrodowe (np. w przydomowych kompostownikach)

→ unikaj torebek „jednorazowych” – używaj toreb wielokrotnego użytku, unikaj „jednorazowych” kubków, talerzy, sztućców i ręczników

→ kupuj produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań, wybieraj jedno duże zamiast kilku małych

→ kupuj produkty wysokiej jakości

→ kupuj baterie nadające się do ładowania (tzw. akumulatorki) zamiast baterii jednorazowych

→ rób przemyślane zakupy – kupuj tylko to, czego potrzebujesz, nie marnuj żywności

→ racjonalnie korzystaj z papieru – drukuj po obu stronach kartki

→ nadaj drugie życie starym przedmiotom (np. z ubrań można zrobić zabawki dla dzieci)

2) Przygotowanie do ponownego użycia – to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane.

→ wiele rzeczy obecnych w domu, zamiast wyrzucać, można powtórnie użyć, np. wykorzystując szklane butelki, słoiki przy robieniu przetworów

→ kupuj produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku (np. butelki zwrotne)

→ nie wyrzucaj zepsutych przedmiotów lub urządzeń, spróbuj je naprawić lub oddaj do naprawy

→ sprzedaj, wymień lub oddaj zużytą odzież, obuwie, używany sprzęt, meble, itd.

→ korzystaj z wypożyczalni różnego rodzaju przedmiotów, sprzętów, itp.

3) Recykling – to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach.

4) Inne procesy odzysku – wszystkie działania, których wynikiem jest użyteczne zastosowanie odpadów zamiast innych materiałów, które zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji.

5) Unieszkodliwianie – to proces niebędący odzyskiem; to przetwarzanie odpadów, których nie można było poddać recyklingowi lub innemu procesowi odzysku.

Zasada bliskości – odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, a jeżeli nie jest to możliwe, to powinny zostać przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać przetworzone.

ZASADY POSTĘPOWANIA Z WYBRANYMI STRUMIENIAMI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Do odpadów zmieszanych NIE należy wyrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych (m.in.: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, świetlówek, zużytych tonerów drukarskich, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, tuszach, klejach, opakowań po olejach i tłuszczach wraz z ewentualną zawartością, po smarach samochodowych oraz innych substancjach niebezpiecznych),
 • elektrośmieci (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego),
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady problemowe:

Odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, właściciele nieruchomości zamieszkałych Gminy Przytoczna mogą bezpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oddać do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Przytoczna, przy ul. Dworcowej 8 i otwarty jest: – w każdy wtorek miesiąca od godz. 8:00 – 16:00*, – w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8:00 – 12:00*. * UWAGA! W przypadku, gdy w wymienionym wyżej terminie przypada dzień świąteczny, PSZOK będzie nieczynny.

Przeterminowane leki należy wyrzucać do specjalistycznych pojemników umieszczonych w aptece
w miejscowości Przytoczna oraz w budynku Urzędu Gminy Przytoczna.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach, świetlicach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Gminy Przytoczna.

Dwa razy w roku (wiosna, jesień) organizowane są na terenie Gminy Przytoczna bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te są zbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Informacje na temat terminów i miejsc zbiórek podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty oraz udostępniane na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna.

Niesegregowane lub nieodpowiednio zagospodarowane odpady, nieodwracalnie degradują środowisko i mogą przyczyniać się do powstawania chorób o podłożu nowotworowym zarówno u ludzi, zwierząt jak i roślin. Pamiętaj, że odpadów niebezpiecznych nie można spalać, zakopywać, wyrzucać do lasu, wylewać do kanalizacji i gruntu.
INFORMACJE OGÓLNE

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości.

Rok 2013, to rok faktycznego wdrożenia przepisów powyższej ustawy. Od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Gmina Przytoczna przejęła zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz stała się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych.

Od 1 lipca 2013 r. w życie weszły uchwały rady gminy, gmina rozpoczęła pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Cele zmiany ustawy:

1) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

4) zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów,

5) całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,

6) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

7) zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami.

 

 
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytoczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka jest zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych do 6 mieszkańców:

 • w wysokości 8,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • w wysokości 12,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 mieszkańców:

 • w wysokości 43,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • w wysokości 79,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu (zarządzanie),

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

TERMINY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Według Uchwały Rady Gminy Przytoczna Nr XXXVI/251/2017 z dnia 23 listopada 2017 r., właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać z góry bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Przytoczna albo w kasie Urzędu Gminy Przytoczna.

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zgodnie z art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 1454).

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Nieruchomości niezamieszkałe (m. in. zakłady pracy, sklepy, campingi) funkcjonują na dotychczasowych zasadach – obowiązkiem właściciela jest posiadać umowę na wywóz odpadów stałych z uprawnioną firmą oraz posiadać dowody płatności za te usługi.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na której prowadzona jest również działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy z uprawnionym podmiotem do odbioru odpadów komunalnych w zakresie odbioru odpadów komunalnych powstałych na skutek tej działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W deklaracji określamy liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, wybieramy sposób zbierania odpadów selektywny lub zmieszany.

Osoba składająca deklarację musi samodzielnie wyliczyć i wpisać Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Właściciel posiadający więcej nieruchomości, na których powstają odpady, musi złożyć tyle deklaracji, ile nieruchomości posiada.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu:

 1. format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony jest za pomocą plików: doc – Microsoft Word Document, odt – Open Document.
 2. wzory deklaracji w formacie doc i odt dostępne są do pobrania na stronie www.przytoczna.pl  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (doc)DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (odt) lub poniżej http://przytoczna.bip.net.pl/?c=892
 1. złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Przytocznej (www.przytoczna.eboi.pl), zalogowania się i złożenia nietypowego wniosku, do którego należy załączyć pobraną wcześniej i wypełnioną deklarację,
 2. deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262).

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, o której mowa wyżej, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

Po doręczeniu ww. decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.

Właściciel nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna zostało wyłonione konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań oraz Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.

Firma TRANS-KOM zapewnia i dostarcza pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Niesegregowane (zmieszane) oraz segregowane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej/indywidualnej zbierane są z pojemników/worków wystawionych przed nieruchomość, natomiast w zabudowie wielorodzinnej zbierane są z pojemników/worków ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela (zarządcę) nieruchomości (np. altanki śmietnikowe).

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu w systemie workowym.

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, odbywa się:

– w okresie od maja do września – co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

– w okresie od października do kwietnia – co najmniej raz w miesiącu.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z pojemników od mieszkańców min. dwa razy w miesiącu.

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostanie odebrana każda ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz zebranych w sposób selektywny.

Dwa razy w roku (wiosna, jesień) organizowane są bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te zbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Informacje na temat terminów i miejsc zbiórek podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty oraz udostępniane na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna.

Przeterminowane leki gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach umieszczonych w aptece w miejscowości Przytoczna oraz w budynku Urzędu Gminy Przytoczna.

Zużyte baterie gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się  w szkołach, świetlicach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Gminy Przytoczna.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. http://www.przytoczna.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=8780&bar_id=4153
SEGREGACJA ODPADÓW

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ NA SEGREGACJĘ ODPADÓW

Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, dlatego opłata w przypadku prowadzenia segregacji będzie niższa. Stąd wniosek, że opłaca się prowadzić segregację.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu w systemie workowym.

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, odbywa się:

– w okresie od maja do września – co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

– w okresie od października do kwietnia – co najmniej raz w miesiącu.

Wprowadza się następujące oznaczenie worków:

 • kolor żółty – do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, drobnego metalu;
 • kolor niebieski – do gromadzenia suchego, czystego papieru i tektury;
 • kolor biały – do gromadzenia szkła białego i kolorowego;
 • kolor brązowy – do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „U ŹRÓDŁA”

SZKŁO – biały worek PAPIER I TEKTURA – niebieski worek TWORZYWA SZTUCZNE – żółty worek
ZBIERAMYSłoiki po żywności bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek, szklane butelki kolorowe i bezbarwne
po napojach bez nakrętek, opakowania szklane
po produktach spożywczych, szklane opakowania
po kosmetykach, inne opakowania szklane
ZBIERAMYGazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, czyste torby i worki papierowe, papier szkolny, biurowy, pakowy, kartony
i tekturę oraz zrobione z nich opakowania (kartoniki np.
po ryżu, herbacie)
ZBIERAMYZgniecione i opróżnione butelki
po napojach (wody mineralne, oranżady), plastikowe nakrętki, zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szampony, proszki, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia naczyń), opakowania typu PET, pojemniki po art. sypkich, art. gosp. dom. z tworzyw sztucznych, reklamówki i woreczki foliowe, folie i torebki z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po żywności, po produktach spożywczych (np.: kubki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, opróżnione opakowania po płynnej żywności tzw. tetra pak (kartony np. po mleku i soku), opakowania stalowe i aluminiowe tj. puszki po napojach, kapsle, puszki po konserwach
TU NIE ZBIERAMYSzkła płaskiego (szyb samochodowych i okiennych, luster), witraży, szkła zbrojonego, szkła kryształowego, świetlówek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, naczyń żaroodpornych, ceramiki, fajansu i porcelany, naczyń typu arco, doniczek, misek, talerzy, szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych z pozostałościami zawartości, kineskopów, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek, zniczy
z zawartością wosku, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
TU NIE ZBIERAMYZabrudzonego i tłustego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu), papieru lakierowanego, foliowanego, woskowanego, termicznego i faksowego, kalki, kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych (m.in. podpasek), ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, ubrań, worków po nawozach,
po zaprawach klejowych, cemencie, wapnie, gipsie
i innych materiałach budowlanych, tapet, opakowań z jakąkolwiek zawartością, wilgotnego papieru, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
TU NIE ZBIERAMYOpakowań i butelek po olejach (spożywczych, silnikowych) i smarach, opakowań i puszek po środkach chemicznych, nawozach, farbach, lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, opakowań po aerozolach, dezodorantach, plastikowych zabawek, tworzyw piankowych, styropianu, gumy, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po lekach, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, mokrych folii, części samochodowych, mebli i ich części, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (m.in. sprzętu RTV
i AGD), innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ZANIM WRZUCISZOpróżnij wrzucane opakowanie
z zawartości; nie tłucz szkła; opakowania muszą być puste, bez zawartości, pleśni itp.; dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne,
to samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć
ZANIM WRZUCISZUsuń resztki produktów
z opakowań; torebki
i opakowania kartonowe złóż
na płasko; usuwanie zszywek nie jest konieczne; makulatura musi być sucha
ZANIM WRZUCISZOpróżnij opakowania z zawartości; odkręć i zgnieć butelki; opakowania muszą być puste, bez zawartości, pleśni itp.; usuwanie etykiet nie jest konieczne

Odpady biodegradowalne i zielone zbierane są do worków w kolorze brązowym, chyba, że gromadzone są w przydomowych kompostownikach. Zalicza się do nich m.in.: odpady kuchenne (z owoców i warzyw surowych i gotowanych) i ogrodowe, części roślin, liście, gałęzie, trawę, chwasty, zużyte ściółki zwierząt domowych, trociny, kora drzew, zużyte torebki po herbatach, skorupki jajek. Do pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów biodegradowalnych nie wrzucamy np.: naklejek drukowanych oraz domieszek materiałów (takich jak: folie metalowe i plastikowe), gumy, mięsa i padliny zwierząt, kości, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Dlaczego warto segregować?

 • na wysypiskach nie rosną góry śmieci,
 • chronimy naturalne surowce: drzewa, wodę, ropę naftową,
 • możemy z odpadów produkować nowe przedmioty,
 • zmniejszamy zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania nowych przedmiotów.

Osoby, które zdecydują się na selektywny sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych będą musiały wyposażyć się w:

 • 4 kolorowe worki (jeżeli mieszkaniec posiada kompostownik, to w 3 worki) oraz
 • pojemnik na zmieszane odpady (pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, tzn. wszystkie pozostałe odpady, które nie nadają się do segregacji, np. pieluchy, popiół, zabrudzone opakowania po paście do zębów, tłustym oleju, zepsutą żywność, mięso, kości) o odpowiedniej pojemności (w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość).

Gmina Przytoczna założyła, że worki do segregacji zagwarantuje mieszkańcom firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu.

Osoby, które zdecydują się na nieselektywny sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych będą musiały wyposażyć się w:

 • pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o odpowiedniej pojemności (w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość).

Co należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane?

 • Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do worków/pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, zużytych tonerów drukarskich, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po detergentach zawierających niebezpieczne substancje, opakowań po rozpuszczalnikach, opakowań po farbach, tuszach, klejach, opakowań po olejach i tłuszczach wraz z ewentualną zawartością itp.;
 • elektrośmieci (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 • zużytych opon;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów?

W związku z tym, że osoby które zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów mają płacić za odbiór odpadów mniej niż osoby, które nie będą jej prowadzić, dlatego muszą z tego obowiązku się wywiązywać. Podstawową weryfikację prowadzić będzie firma odbierająca odpady w imieniu gminy.

Szczegółowe zasady prawidłowego postępowania z odpadami znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna.

Zasady segregowania odpadów komunalnych wg Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych/

Selektywne zbieranie odpadów wg Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach/selektywne-zbieranie-odpadow/