Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w pierwszym półroczu 2018 r.

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2018 r.

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 9, 23
luty 6, 20
marzec 6, 20 
kwiecień 3, 17, 30
maj 15, 29
czerwiec 12, 26

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

Uwaga: zmieszane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630
w dniu wywozu

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne):

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 22
luty 19
marzec 20
kwiecień 19
maj 17
czerwiec 26

Uwaga: segregowane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

 

Odpady komunalne biodegradowalne, w tym odpady zielone:

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 22
luty 19
marzec 20
kwiecień 17, 24
maj 10, 28
czerwiec 12, 26

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych
o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. 95 781-41-11 lub w urzędzie gminy
– pokój nr 5 (parter).

 

Wójt Gminy Przytoczna

 /-/ Bartłomiej Kucharyk
INFORMACJE OGÓLNE

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości.

Rok 2013, to rok faktycznego wdrożenia przepisów powyższej ustawy. Od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Gmina Przytoczna przejęła zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz stała się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych.

Od 1 lipca 2013 r. w życie weszły uchwały rady gminy, gmina rozpoczęła pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Cele zmiany ustawy:

1) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

4) zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów,

5) całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,

6) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

7) zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami.

 

 
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytoczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka jest zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych do 6 mieszkańców:

 • w wysokości 8,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • w wysokości 12,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 mieszkańców:

 • w wysokości 43,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • w wysokości 79,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu (zarządzanie),

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

TERMINY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Według Uchwały Rady Gminy Przytoczna Nr XXXVI/251/2017 z dnia 23 listopada 2017 r., właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać z góry bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Przytoczna albo w kasie Urzędu Gminy Przytoczna.

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zgodnie z art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Nieruchomości niezamieszkałe (m. in. zakłady pracy, sklepy, campingi) funkcjonują na dotychczasowych zasadach – obowiązkiem właściciela jest posiadać umowę na wywóz odpadów stałych z uprawnioną firmą oraz posiadać dowody płatności za te usługi.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na której prowadzona jest również działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy z uprawnionym podmiotem do odbioru odpadów komunalnych w zakresie odbioru odpadów komunalnych powstałych na skutek tej działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W deklaracji określamy liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, wybieramy sposób zbierania odpadów selektywny lub zmieszany.

Osoba składająca deklarację musi samodzielnie wyliczyć i wpisać Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Właściciel posiadający więcej nieruchomości, na których powstają odpady, musi złożyć tyle deklaracji, ile nieruchomości posiada.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu:

 1. format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony jest za pomocą plików: doc – Microsoft Word Document, odt – Open Document.
 2. wzory deklaracji w formacie doc i odt dostępne są do pobrania na stronie www.przytoczna.pl  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (doc)DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (odt) lub poniżej http://przytoczna.bip.net.pl/?c=892
 1. złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Przytocznej (www.przytoczna.eboi.pl), zalogowania się i złożenia nietypowego wniosku, do którego należy załączyć pobraną wcześniej i wypełnioną deklarację,
 2. deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262).

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, o której mowa wyżej, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

Po doręczeniu ww. decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.

Właściciel nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna została wyłoniona firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o. o., ul. Kościelna 45A/10, 60-537 Poznań.

Firma TRANS-KOM zapewnia i dostarcza pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Niesegregowane (zmieszane) oraz segregowane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej/indywidualnej zbierane są z pojemników/worków wystawionych przed nieruchomość, natomiast w zabudowie wielorodzinnej zbierane są z pojemników/worków ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela (zarządcę) nieruchomości (np. altanki śmietnikowe).

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu w systemie workowym.

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, odbywa się:

– w okresie od maja do września – co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

– w okresie od października do kwietnia – co najmniej raz w miesiącu.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z pojemników od mieszkańców min. dwa razy w miesiącu.

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostanie odebrana każda ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz zebranych w sposób selektywny.

Dwa razy w roku (wiosna, jesień) organizowane są bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te zbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Informacje na temat terminów i miejsc zbiórek podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty oraz udostępniane na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna.

Przeterminowane leki gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach umieszczonych w aptece w miejscowości Przytoczna oraz w budynku Urzędu Gminy Przytoczna.

Zużyte baterie gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się  w szkołach, świetlicach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Gminy Przytoczna.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. http://www.przytoczna.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=8780&bar_id=4153
SEGREGACJA ODPADÓW

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ NA SEGREGACJĘ ODPADÓW

Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, dlatego opłata w przypadku prowadzenia segregacji będzie niższa. Stąd wniosek, że opłaca się prowadzić segregację.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu w systemie workowym.

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, odbywa się:

– w okresie od maja do września – co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

– w okresie od października do kwietnia – co najmniej raz w miesiącu.

Wprowadza się następujące oznaczenie worków:

 • kolor żółty – do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, drobnego metalu;
 • kolor niebieski – do gromadzenia suchego, czystego papieru i tektury;
 • kolor biały – do gromadzenia szkła białego i kolorowego;
 • kolor brązowy – do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „U ŹRÓDŁA”

SZKŁO – biały worek PAPIER I TEKTURA – niebieski worek TWORZYWA SZTUCZNE – żółty worek
ZBIERAMYSłoiki po żywności bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek, szklane butelki kolorowe i bezbarwne
po napojach bez nakrętek, opakowania szklane
po produktach spożywczych, szklane opakowania
po kosmetykach, inne opakowania szklane
ZBIERAMYGazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, czyste torby i worki papierowe, papier szkolny, biurowy, pakowy, kartony
i tekturę oraz zrobione z nich opakowania (kartoniki np.
po ryżu, herbacie)
ZBIERAMYZgniecione i opróżnione butelki
po napojach (wody mineralne, oranżady), plastikowe nakrętki, zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szampony, proszki, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia naczyń), opakowania typu PET, pojemniki po art. sypkich, art. gosp. dom. z tworzyw sztucznych, reklamówki i woreczki foliowe, folie i torebki z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po żywności, po produktach spożywczych (np.: kubki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, opróżnione opakowania po płynnej żywności tzw. tetra pak (kartony np. po mleku i soku), opakowania stalowe i aluminiowe tj. puszki po napojach, kapsle, puszki po konserwach
TU NIE ZBIERAMYSzkła płaskiego (szyb samochodowych i okiennych, luster), witraży, szkła zbrojonego, szkła kryształowego, świetlówek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, naczyń żaroodpornych, ceramiki, fajansu i porcelany, naczyń typu arco, doniczek, misek, talerzy, szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych z pozostałościami zawartości, kineskopów, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek, zniczy
z zawartością wosku, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
TU NIE ZBIERAMYZabrudzonego i tłustego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu), papieru lakierowanego, foliowanego, woskowanego, termicznego i faksowego, kalki, kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych (m.in. podpasek), ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, ubrań, worków po nawozach,
po zaprawach klejowych, cemencie, wapnie, gipsie
i innych materiałach budowlanych, tapet, opakowań z jakąkolwiek zawartością, wilgotnego papieru, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
TU NIE ZBIERAMYOpakowań i butelek po olejach (spożywczych, silnikowych) i smarach, opakowań i puszek po środkach chemicznych, nawozach, farbach, lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, opakowań po aerozolach, dezodorantach, plastikowych zabawek, tworzyw piankowych, styropianu, gumy, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po lekach, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, mokrych folii, części samochodowych, mebli i ich części, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (m.in. sprzętu RTV
i AGD), innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ZANIM WRZUCISZOpróżnij wrzucane opakowanie
z zawartości; nie tłucz szkła; opakowania muszą być puste, bez zawartości, pleśni itp.; dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne,
to samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć
ZANIM WRZUCISZUsuń resztki produktów
z opakowań; torebki
i opakowania kartonowe złóż
na płasko; usuwanie zszywek nie jest konieczne; makulatura musi być sucha
ZANIM WRZUCISZOpróżnij opakowania z zawartości; odkręć i zgnieć butelki; opakowania muszą być puste, bez zawartości, pleśni itp.; usuwanie etykiet nie jest konieczne

Odpady biodegradowalne i zielone zbierane są do worków w kolorze brązowym, chyba, że gromadzone są w przydomowych kompostownikach. Zalicza się do nich m.in.: odpady kuchenne (z owoców i warzyw surowych i gotowanych) i ogrodowe, części roślin, liście, gałęzie, trawę, chwasty, zużyte ściółki zwierząt domowych, trociny, kora drzew, zużyte torebki po herbatach, skorupki jajek. Do pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów biodegradowalnych nie wrzucamy np.: naklejek drukowanych oraz domieszek materiałów (takich jak: folie metalowe i plastikowe), gumy, mięsa i padliny zwierząt, kości, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Dlaczego warto segregować?

 • na wysypiskach nie rosną góry śmieci,
 • chronimy naturalne surowce: drzewa, wodę, ropę naftową,
 • możemy z odpadów produkować nowe przedmioty,
 • zmniejszamy zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania nowych przedmiotów.

Osoby, które zdecydują się na selektywny sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych będą musiały wyposażyć się w:

 • 4 kolorowe worki (jeżeli mieszkaniec posiada kompostownik, to w 3 worki) oraz
 • pojemnik na zmieszane odpady (pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, tzn. wszystkie pozostałe odpady, które nie nadają się do segregacji, np. pieluchy, popiół, zabrudzone opakowania po paście do zębów, tłustym oleju, zepsutą żywność, mięso, kości) o odpowiedniej pojemności (w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość).

Gmina Przytoczna założyła, że worki do segregacji zagwarantuje mieszkańcom firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu.

Osoby, które zdecydują się na nieselektywny sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych będą musiały wyposażyć się w:

 • pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o odpowiedniej pojemności (w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość).

Co należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane?

 • Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do worków/pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, zużytych tonerów drukarskich, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po detergentach zawierających niebezpieczne substancje, opakowań po rozpuszczalnikach, opakowań po farbach, tuszach, klejach, opakowań po olejach i tłuszczach wraz z ewentualną zawartością itp.;
 • elektrośmieci (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 • zużytych opon;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów?

W związku z tym, że osoby które zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów mają płacić za odbiór odpadów mniej niż osoby, które nie będą jej prowadzić, dlatego muszą z tego obowiązku się wywiązywać. Podstawową weryfikację prowadzić będzie firma odbierająca odpady w imieniu gminy.

Szczegółowe zasady prawidłowego postępowania z odpadami znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna.

Zasady segregowania odpadów komunalnych wg Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych/

Selektywne zbieranie odpadów wg Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach/selektywne-zbieranie-odpadow/

 

 

 
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Selektywna zbiórka odpadów, to nie tylko kolorowe worki, ale szereg innych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci tj. m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne. W miejscowości Przytoczna, przy ul. Dworcowej 8, znajduje się PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, do którego mieszkańcy gminy Przytoczna mogą bezpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oddać ww. rodzaje odpadów komunalnych. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny jest:

– w każdy wtorek miesiąca w godz. 8:00 – 16:00,

– w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8:00 – 12:00.

UWAGA! W przypadku, gdy w wymienionym wyżej terminie przypada dzień świąteczny, PSZOK będzie nieczynny. Szczegółowy regulamin PSZOK znajduje się poniżej:

Regulamin PSZOK

http://przytoczna.bip.net.pl/?c=735

 
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacja o terminach wywozów odpadów komunalnych znajduje się poniżej:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych http://przytoczna.bip.net.pl/?c=714