image_pdfimage_print
Więcej o: KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE PRZYTOCZNA W 2016 R.

KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE PRZYTOCZNA W 2016 R.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)  oraz rozdziału XI pkt. 1, 2 i 3 załącznika do uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz.Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279)

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie
zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2016 r. w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań..;
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 18.500,00 zł

II. Rodzaj zadań i termin realizacji zadań.
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

  • Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć treningowych
  • Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym
  • Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego

Termin realizacji: 1 maja 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały nr Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz. Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279) Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 14.2016 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o powierzenie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).
2. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)
4. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
5. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
7.Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.
8.Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na powierzenie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.
9. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie
z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
10. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania.
Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.
1.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25 z późn. zm.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 22.04.2016 r. do godz.15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19
2.Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie oraz:

  • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
  • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
  • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
  • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

3. Podmioty, które złożą oferty w terminie, w stosunku do których, Komisja uzna braki lub błędy formalne, będą wzywane do uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty, które w wymaganym terminie nie zostaną uzupełnione o braki formalne zostaną odrzucone.
6. W przypadku więcej niż jednej oferty, które spełniają wymogi formalne, w ramach jednej sfery zdań publicznych kwota dotacji będzie podzielona proporcjonalnie do złożonych ofert.
7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2015 r. wydatkowano kwotę 64 599,77 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybi termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.
3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Więcej o: DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY Z GIMNAZJUM MISTRZAMI POWIATU W PIŁKĘ RĘCZNĄ!

DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY Z GIMNAZJUM MISTRZAMI POWIATU W PIŁKĘ RĘCZNĄ!

            Miło nam poinformować, że drużyny dziewcząt i chłopców z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej zajęły

I miejsce

na Mistrzostwach Powiatu w Piłkę Ręczną.

Skład zwycięskich zespołów:

Mistrzynie Powiatu: Dagmara Jasińska, Karolina Kolasińska, Daria Łazuka, Weronika Marciniak, Natalia Nadolna, Amelia Opas, Julia Piotrowska, Zuzanna Strzelewicz, Kamila Szewczyk, Anita Trojanek, Nikola Wąchalska, Martyna Wojciechowska

Mistrzowie Powiatu: Jakub Cyfert, Filip Kisiel, Maciej Korczyński, Dawid Kowalczyk, Bartek Kozioł, Jakub Krzystyniak, Patryk Maciejewski, Patryk Matusik, Szymon Mleczak, Paweł Strylewicz, Michał Trojanek, Cyprian Wąchalski.

Opiekunami naszych złotek są: p. Witold Podkowiński – drużyna dziewcząt, p. Joanna Wrona oraz p. Konrad Golec – ekipa chłopców.

                Obu drużynom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach!

 

Więcej o: ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYTOCZNEJ

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYTOCZNEJ

          28 października 2015r. na pewno długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej. W tym szczególnym dniu złożyli oni uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczycił nas wójt gminy Przytoczna pan Bartłomiej Kucharyk, pani Danuta Szczyszyk przewodnicząca Komisji Oświaty, pani dyrektor Brygida Konieczna oraz wicedyrektor pani Beata Podkowińska.
               Każde dziecko pięknie zaprezentowało się w części artystycznej, wywołując wzruszenie wśród rodziców, dziadków i krewnych. Po ślubowaniu pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów przez pana Wójta Bartłomieja Kucharyka i panią dyrektor Brygidę Konieczną.
Na koniec imprezy pani dyrektor i przewodnicząca Rady Rodziców pani Karolina Walczak wręczyły dzieciom dyplomy oraz „słodkie” rożki. Cała uroczystość została uwieczniona pamiątkowymi zdjęciami klasy Ia, Ib i Ic, które będą przypominać o pierwszym tak ważnym wydarzeniu w szkole podstawowej.

Wychowawczynie klas pierwszych:
Lucyna Tratwal
Elżbieta Kortyla
Anna Piekarska

Więcej o: WYPRAWA NA PLANTACJĘ POMIDORÓW

WYPRAWA NA PLANTACJĘ POMIDORÓW

W miesiącu wrześniu klasa IIb i IIc po raz kolejny wybrały się na wycieczkę na plantację pomidorów. Podczas wiosennej wizyty w szklarni u państwa Sewruków uczniowie mieli okazję do poznania tajników uprawy roślin. Właściciel szklarni pokazał dzieciom sprzęt rolniczy wykorzystywany przy uprawie między innymi kombajn do zbioru pomidorów oraz autorski sprzęt do podlewania roślin.

Kontynuacją i uzupełnieniem pierwszej wyprawy było wyjście na pole. Uczniowie mieli tam okazję zobaczyć dalszy ciąg produkcji roślin. Obserwowali pracowników przy ręcznym zbiorze owoców i porównywali różne odmiany pomidorów. Wyprawa na pole zakończyła się degustacją różnych gatunków, które dzieciom bardzo smakowały. Wycieczkę uważamy za bardzo udaną, jednak bardzo żałujemy, że nie udało nam się zobaczyć kombajnu przy pracy.

Więcej o: TRZECIOKLASIŚCI NA TROPACH LĄDOLODU

TRZECIOKLASIŚCI NA TROPACH LĄDOLODU

Klasy trzecie, pod opieką pani Jolanty Koniecznej i pani Joanny Wrony, pożegnały lato wyjazdem do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Przed godziną dziewiątą na miejscu przywitał nas pracownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie. Przez kolejne trzy godziny, przemierzając szlakami parku krajobrazowego, bezpośrednio obserwowaliśmy formy terenu, które pozostawił po sobie lądolód. Wspinaliśmy się na strome ozy i morenę czołową. Pomimo niejednego upadku podczas wspinaczki na liczne wzniesienia, wszystkim udzielał się dobry humor. Z wieży obserwacyjno – widokowej mogliśmy podziwiać piękne jezioro rynnowe Chłop. Z chęcią powtórzylibyśmy ten wyjazd, bo zgodnie uważamy, że lekcje poza klasą są bardzo ciekawe oraz dostarczają masę dobrej zabawy.

                                            Weronika Woźniak

                                                  Martyna Szczepaniak

Więcej o: RELACJA Z IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ

RELACJA Z IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ

 

W dniach 07-10.09.2015 nad jeziorem Duży Szarcz w Pszczewie odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa pn. „Sport + woda = przygoda” przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Organizatorami przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie”  z Rokitna  oraz Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 przy pomocy finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział 40 osób z czterech powiatów województwa lubuskiego. Byli to mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38, Domu Pomocy Społecznej w Toporowie, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich oraz członkowie Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Zielonej Górze. Uczestnicy spędzili czas na zajęciach rekreacyjnych nad wodą z wykorzystaniem sprzętu wodnego, byli na pieszej wędrówce wspinając się na „Górę Trębacza” koło Zielomyśla, wzięli udział w zajęciach plastycznych oraz muzycznych, a całość zakończyła prezentacja „Mam talent”, podczas której każdy mógł wykazać się swoimi umiejętnościami.

Organizatorzy kierują szczególne podziękowania dla właścicieli Ośrodka Wypoczynkowego „Jeziorak” w Pszczewie za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

                                                                                                                                                                  Bartłomiej Orzeł

 

Więcej o: PIERWSZY DZWONEK

PIERWSZY DZWONEK

Jeszcze dźwięczą w uszach fale, parzy w stopy gorący piasek, nogi pamiętają trudy górskich wędrówek, a już kartki kalendarza pokazują wyraźnie tę szczególną datę – 1 września.

Znajomy gwar roześmianych uczniów, dźwięki rozmów o wakacjach, śmiechy, zabawy. Szkolne podwórko znów przypomniało sobie dawne emocje. Rozpoczynamy nowy rok szkolny. To kolejne szanse, przygody, wyjątkowe zdarzenia, które warto zapamiętać.

Zanim jednak rozpoczęliśmy ten nowy rok, wyruszyliśmy do kościoła, by tam prosić Boga o pomoc w trudnościach, z którymi się zmierzymy i towarzyszenie w radościach, co staną się naszym udziałem.

Później uczniowie wraz z nauczycielami wrócili do szkoły. W czasie uroczystego apelu Pani dyrektor powitała wszystkich po wakacjach, przypomniała, że przed nami nie tylko czas zabawy, ale również wytężonej pracy i starań o jak najlepsze wyniki w nauce. Życzyła wszystkim wielu sukcesów i powodów do radości, wyraziła nadzieję, że za dziesięć miesięcy spotkamy się w równie pogodnych nastrojach.

Zaczynamy! Wszystko jeszcze przed nami. Nie zmarnujmy kolejnej szansy, by sprawić, żeby ten nowy rok szkolny był naprawdę wyjątkowy.

             /-/  Renata Pałka

Gminne Programy

[wpdm_category id=”gminne-programy,” cols=”1″ toolbar=0 item_per_page=10 template=”link-template-default-wdc”]