Oferta organizacji pozarządowej

OGŁOSZENIE – Oferty realizacji zadania publicznego

Przytoczna, dnia 07.12.2018 r.

 

SS-I.9.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferty realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta:

Klubu Amazonek z siedzibą ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód

na realizacje zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Nazwa zadania : „Organizacja – Spotkanie świąteczne”

Złożone przez stowarzyszenia oferty spełniają wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948 i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert, tj. do 13  grudnia 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

oferta

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
/-/ Wioletta Didenkow

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881 935 510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2018” Przytoczna, dnia 22.11.2018 r.                                           

SS.I.OPP.1.2018

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2019”

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały programu w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 29 listopada 2018 r. bezpośrednio na adres e-mail: ug@przytoczna.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE – WSPÓŁPRACA”.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 22 listopada 2018 r. i zostaną zakończone 29 listopada 2018 r.

Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/ Wioletta Didenkow

Program współpracy 2019
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2018 roku

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

Przytoczna, dnia  31.07.2018 r. 

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych
w Gminie Przytoczna w 2018 roku

 

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

 1. Stowarzyszenie „Wiatraczanka” Nowa Niedrzwica, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł

 1. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł

 1. Klub Sportowy LUBIKOWO, Lubikowo 1, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 1. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, ul.Boh.Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek w miejscu zamieszkania.

Kwota dofinansowania: 980,00 zł

 

Na zadanie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, nie wpłynęła żadna oferta.

 Z upoważnienia Wójta
/-/ Wioleta Didenkow
Sekretarz Gminy
Oferta organizacji – Klub Amazonek

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta KLUBU AMAZONEK W MIĘDZYCHODZIE na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia.

Przytoczna dnia 21.06.2018 r.

SS-I.4.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego

 

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta KLUBU AMAZONEK W MIĘDZYCHODZIE na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia.

Nazwa zadania: Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny Amazonek

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948 i zm. z 2017 r. poz. 573, 60
i 1909).

 

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 27 czerwca 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

z up. Wójta Gminy
/-/ Karolina Konopa
Zastępca Wójta

 

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881 935 510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.

oferta organizacji
WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2018 r.

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2018 r.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948 i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909.) oraz Uchwały nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 04.12.2017 poz. 2547)

 

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie

zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2018 r. w zakresie:

 

 

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży
 2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań i rodzaj zadań.
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, – 5 000,00 zł.,

w tym: ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocję i upowszechnianie kultury i sztuki oraz rozwijanie edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych,

 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 1.000,00 zł.,:

w tym, organizacja czasu wolnego z elementami edukacji zdrowotnej i profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przytoczna.

 1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 1.000,00 zł.:

W tym, edukacja z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałaniu patologiom społecznym środowiska lokalnego.

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 4.000,00 zł.:

w tym, realizacja programu profilaktycznego oraz propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r. Środki pochodzące z dotacji można wykorzystać od dnia podpisania umowy
o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Środki własne można wykorzystać od początku realizacji zadnia publicznego.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016.1817) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870) oraz Uchwały nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 04.12.2017 poz. 2547), Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 17.2018 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2018 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300.).
 2. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem –
  w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 1. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone
  za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
 2. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
 4. Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Przytoczna.
 5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta w danym rodzaju zadania.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
 8. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane, gdy:
 • związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
 • zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,
 • zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
 • odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem,
 • zostały poniesione w uprawnionym okresie,
 • poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą
  o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
 1. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych
  z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).
 2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przytocznej.
 3. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 4. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II i III niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie
z zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania. Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 

 1. Termin składania ofert.

1.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 05.07.2018 r. do godz.12.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2018 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz:
 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
 1. Oferty mogą być uzupełniane pod względem formalnym w terminie do 3 dni od daty powiadomienia Oferentów wiadomością sms, mailem lub telefonicznie.

VII. Zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2017 r. wydatkowano kwotę 21.500,00 zł.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb
  i termin rozliczania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone
  w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk
Ogłoszenie

Przytoczna dnia 15.05.2018 r.

 

SS-I.3.OPP.2018

 

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wsi Rokitno Gmina Przytoczna na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nazwa zadania: Spacerem po Poczdamie

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948
i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 21 maja 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

 

 Z up. Wójta

Sekretarz Gminy
/-/ Wioletta Didenkow

 

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881 935 510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.

 
Ogłoszenie

Przytoczna dnia 07.05.2018 r.

SS-I.2.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Przyjazna wieś” 

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” w Rokitnie na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa zadania: VII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Rokitno 2018

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948
i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 14 maja 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

                                                                                                                        Z up. Wójta gminy
/-/ Karolina Konopa
Zastepca Wójta

 

Oferta
Ogłoszenie

Przytoczna, dnia  23.03.2018 r.

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

w Gminie Przytoczna w 2018 roku

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

 1. Stowarzyszenie New Dance, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Kwota dofinansowania: 12.000, 00 zł.

 1. Fundacja „Współpraca” Al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy;

Kwota dofinansowania: 12.000, 00 zł.

 1. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

Kwota dofinansowania: 42.000, 00 zł.

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk