image_pdfimage_print

Ogłoszenie

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Więcej „Ogłoszenie”

Więcej o: Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Przytoczna, dnia  28.04.2016 r.

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

1 Stowarzyszenie Klubu Amazonek, ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód, na realizację zadnia publicznego w obszarze: ochrona i promocja zdrowia.

Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

  1. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra., na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania: 9.000, 00 zł

Wójt Gminy Przytoczna

 /-/ Bartłomiej Kucharyk