image_pdfimage_print
Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Przytoczna, dnia  28.04.2016 r.

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

1 Stowarzyszenie Klubu Amazonek, ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód, na realizację zadnia publicznego w obszarze: ochrona i promocja zdrowia.

Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

 1. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra., na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania: 9.000, 00 zł

Wójt Gminy Przytoczna

 /-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Przytoczna, dnia  28.04.2016 r.

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych  w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

1 Stowarzyszenie New Dance, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 15.000, 00 zł

2 Stowarzyszenie „Wiatraczanka Nowa Niedrzwica – Krasne Dłusko”, Nowa Niedrzwica 6, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 2.500, 00 zł

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

 

Więcej o: KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2016 r.

KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2016 r.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)  oraz rozdziału XI pkt. 1, 2 i 3 załącznika do uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz.Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279)

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie
zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2016 r. w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań..;
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 18.500,00 zł

II. Rodzaj zadań i termin realizacji zadań.
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 • Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć treningowych
 • Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym
 • Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego

Termin realizacji: 1 maja 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały nr Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz. Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279) Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 14.2016 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o powierzenie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).
2. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)
4. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
5. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
7.Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.
8.Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na powierzenie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.
9. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie
z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
10. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania.
Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.
1.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25 z późn. zm.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 22.04.2016 r. do godz.15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19
2.Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie oraz:

 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

3. Podmioty, które złożą oferty w terminie, w stosunku do których, Komisja uzna braki lub błędy formalne, będą wzywane do uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty, które w wymaganym terminie nie zostaną uzupełnione o braki formalne zostaną odrzucone.
6. W przypadku więcej niż jednej oferty, które spełniają wymogi formalne, w ramach jednej sfery zdań publicznych kwota dotacji będzie podzielona proporcjonalnie do złożonych ofert.
7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2015 r. wydatkowano kwotę 64 599,77 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybi termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.
3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

Więcej o: KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2016 ROKU

KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2016 ROKU

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)  oraz rozdziału XI pkt. 1, 2 i 3 załącznika do uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz.Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279)

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie
zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2016 r. w zakresie:

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży
2. Ochrony i promocji zdrowia

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań..;
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 9.000,00 zł
2. Ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł

II. Rodzaj zadań i termin realizacji zadań.
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:

 • organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych z terenu gminy Przytoczna w okresie wakacji letnich- pobyt od 10 do 14 dni.
 • realizacja programu profilaktycznego podczas wypoczynku.
 • propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.

2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym:

 • upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
 • przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy (na terenie gminy Przytoczna).
  Termin realizacji: 1 maja 2016 r. – 15 grudnia 2016 r.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały nr Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz. Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279)
Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 13.2016 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta
w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).
2. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)
4.Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
5. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
7. Podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.
8. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.
9. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
10. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będziez zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania.
Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25 z późn. zm.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)”w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 22.04.2016 r. do godz.15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19
2. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz:

 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,

3. Podmioty, które złożą oferty w terminie, w stosunku do których, Komisja uzna braki lub błędy formalne, będą wzywane do uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty, które w wymaganym terminie nie zostaną uzupełnione o braki formalne zostaną odrzucone.
6. W przypadku więcej niż jednej oferty, które spełniają wymogi formalne w ramach jednej sfery zdań publicznych, kwota dotacji będzie podzielona proporcjonalnie do złożonych ofert.
7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2015 r. wydatkowano kwotę 13 000,00 zł.

VIII. Postanowienia końcowe
1. .Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb
i termin rozliczania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone
w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.
3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

Więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Przytoczna, dnia  31.03.2016 r.

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

      1. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie”, Rokitno 38, 66-340 Przytoczna, na realizację zadnia publicznego w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

 1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wsi Rokitno, Rokitno 12 B, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego.

Kwota dofinansowania: 2.420,00 zł

 1. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego.

Kwota dofinansowania: 2.500,00 zł

 1. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 50.000, 00 zł

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

 

 

Więcej o: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO

Przytoczna, dnia  31.03.2016 r.

Ogłoszenie
o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  w 2016 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia.

W oparciu o art. 18 a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna  unieważnia  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w ochrony i promocji zdrowia  z dnia 08 marca  2016 roku.

Konkurs unieważniony zostaje z uwagi na fakt, iż złożona oferta na realizacje zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów.

 

 

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk