image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Więcej „OGŁOSZENIE”

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Uchwały nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.2360) WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2013 r. 

Więcej „OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT”

Więcej o: Skład Komisji

Skład Komisji

W skład komisji wchodzą:

  1. Marek Góra – Przewodniczący,
  2. Joanna Wrona _ Zastępca Przewodniczącego,
  3. Małgorzata Piasecka – Członek,
  4. Halina Nieckarz – Członek,
  5. Janina Szczyszyk – Członek,
  6. Dominika Mleczak – Członek.