Ogłoszenie

Przytoczna dnia 15.05.2018 r.

 

SS-I.3.OPP.2018

 

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wsi Rokitno Gmina Przytoczna na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nazwa zadania: Spacerem po Poczdamie

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948
i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 21 maja 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

 

 Z up. Wójta

Sekretarz Gminy
/-/ Wioletta Didenkow

 

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881 935 510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.

 
Ogłoszenie

Przytoczna dnia 07.05.2018 r.

SS-I.2.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Przyjazna wieś” 

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” w Rokitnie na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa zadania: VII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Rokitno 2018

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948
i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 14 maja 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

                                                                                                                        Z up. Wójta gminy
/-/ Karolina Konopa
Zastepca Wójta

 

Oferta
Ogłoszenie

Przytoczna, dnia  23.03.2018 r.

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

w Gminie Przytoczna w 2018 roku

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

  1. Stowarzyszenie New Dance, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Kwota dofinansowania: 12.000, 00 zł.

  1. Fundacja „Współpraca” Al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy;

Kwota dofinansowania: 12.000, 00 zł.

  1. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

Kwota dofinansowania: 42.000, 00 zł.

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 
Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Przyjazna wieś”

SS-I.1.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Przyjazna wieś”
 

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przyjazna wieś” na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Nazwa zadania: KAZIUKI 2018

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948
i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 27 lutego 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881935510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.

 
WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2018 r.

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2018 r.

Ogłoszenie
Ogłoszenie

Przytoczna dnia 25.10.2017 r.

 

SS-I.4.OPP.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie

w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Plik do pobrania:
Konkurs na maskotkę Pani Pomidorowej

 

konkurs mask
KONKURS NA LOGO „ŚWIĘTA POMIDORA”

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT I WYGRAJ ATRAKCYJNĄ NAGRODĘ!

Pliki do pobrania:

konkurs logo2