„IZBA TRADYCJI POŻARNICTWA”

„IZBA TRADYCJI POŻARNICTWA”

„IZBA TRADYCJI POŻARNICTWA”
100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI 1

66-440 PRZYTOCZNA

REGON 382759909

NIP 5961760306

izbatradycji1@o2.pl

nr tel. 783 521 620
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2019 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2019 roku
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2019 r.

Wójt Gminy Przytoczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2019 r.

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 994, ze zm.), art. 11 ust. 2 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz. 1365 ze zm.) oraz rozdziału XI pkt. 1, 2 i 3 Uchwały nr II.14.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (DZ. URZ. WOJ. LUBUSKIEGO z dnia 05.12.2018 poz. 2786)

 

OGŁASZA

I OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE

ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2019 r. W ZAKRESIE:

 

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 3. Ochrony i promocji zdrowia;
 4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków przeznaczonych na realizację:

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 22.500,00 zł. 
 • ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury,
 • promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie,
 • rozwijanie edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych,
 • podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej,
 • organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, imprez służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej.

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 60.000,00 zł.
 • upowszechnianie i promowanie różnych dyscyplin sportowych poprzez m.in. organizowanie i udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych, zawodach, rozgrywkach, turniejach, obozach i pokazach z różnych dziedzin sportu, w tym dla osób niepełnosprawnych;
 • szkolenie i udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez polskie i okręgowe związki sportowe;

 

 1. Ochrony i promocji zdrowia – 2 000,00 zł.
 • upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań
  i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
 • przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób
  z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy (na terenie gminy Przytoczna).

 

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.
 • zorganizowanie działań o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, integracyjnym lub rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 12.000,00 zł.
 • organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przytoczna w okresie wakacji letnich – pobyt 7 dni dla 15 dzieci,
 • realizacja programu profilaktycznego podczas wypoczynku,
 • propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci
  i młodzieży.

II. Termin i warunki realizacji zadania

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r. Środki pochodzące z dotacji można wykorzystać od dnia podpisania umowy
o wsparcie realizacji zadania publicznego. Środki własne można wykorzystać od początku realizacji zadnia publicznego.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz. 1365 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (DZ. URZ. WOJ. LUBUSKIEGO z dnia 05.12.2018 poz. 2786), Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 4.2019 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 16 stycznia 2019 r.
  w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300.).
 2. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem –
  w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 1. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone
  za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
 2. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty w danym rodzaju zadania.
 4. Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Przytoczna.
 5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
 8. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane, gdy:
 • związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
 • zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,
 • zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
 • odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem,
 • zostały poniesione w uprawnionym okresie,
 • poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą
  o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
 1. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych
  z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).
 2. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II i III niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie
  z zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania. Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym stanowiącym co najmniej 10% całkowitych kosztów finansowych poniesionych przy realizacji zadania.

V. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Nabór ofert prowadzony będzie w terminie od 16 stycznia 2019 r. do 07.02.2019 r. do godz.15.30 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)”
  w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie wskazanym w pkt.1.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferty mogą być uzupełniane pod względem formalnym w terminie do 3 dni od daty powiadomienia Oferentów wiadomością sms, mailem lub telefonicznie. Oferta , która nie zostanie uzupełniona we wskazanym terminie nie jest rozpatrywana.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Oferty oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz:
 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
 1. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb
  i termin rozliczania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone
  w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.przytoczna.bip.net.pl.

 

VII. Zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

W 2018 r. z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu wydatkowano kwotę 79.500,00 zł.

 

Lp. Rodzaj zadania Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
1.      Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 21.500,00
2.      Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 42.000,00
3.      Ochrony i promocji zdrowia 2.000,00
4.      Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2.000,00
5.      Wypoczynek dzieci i młodzieży 12.000,00

 

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna
w 2019  r.

Zarządzenie Nr 1.2019

Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 04 stycznia 2019 roku

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna
w 2019  r.

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817.t.j. z dn.2016.11.08 z późn. zm.) oraz rozdziału XI pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr II.14.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (DZ. URZ. WOJ. LUBUSKIEGO z dnia 05.12.2018 poz. 2786)

 • 1.
  Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2019 r.
 • 2.
  Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
 1. Kandydat musi być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu,
 2. Kandydat musi złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej zawierające:
 • imię i nazwisko kandydata,
 • nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej, której jest on członkiem.
 • 3.
  Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2019 r.
 • 4.
  Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2019 r. Następnie oferty zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Przytoczna.
 • 5.
  Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
 • 6.
  Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 • 7.
  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: promocja@przytoczna.pl lub pocztową na adres: Urząd Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna. Zgłoszenia można składać także w sekretariacie Urzędu Gminy Przytoczna pokój nr 11.
 • 8.
  Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 14 stycznia 2019 r.
 • 9.
  Komisja Konkursowa powołana zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy Przytoczna.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk
Oferta organizacji pozarządowej

OGŁOSZENIE – Oferty realizacji zadania publicznego

Przytoczna, dnia 07.12.2018 r.

 

SS-I.9.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferty realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta:

Klubu Amazonek z siedzibą ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód

na realizacje zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Nazwa zadania : „Organizacja – Spotkanie świąteczne”

Złożone przez stowarzyszenia oferty spełniają wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948 i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert, tj. do 13  grudnia 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

oferta

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
/-/ Wioletta Didenkow

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881 935 510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2018” Przytoczna, dnia 22.11.2018 r.                                           

SS.I.OPP.1.2018

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2019”

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały programu w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 29 listopada 2018 r. bezpośrednio na adres e-mail: ug@przytoczna.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE – WSPÓŁPRACA”.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 22 listopada 2018 r. i zostaną zakończone 29 listopada 2018 r.

Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/ Wioletta Didenkow

Program współpracy 2019
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2018 roku

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

Przytoczna, dnia  31.07.2018 r. 

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych
w Gminie Przytoczna w 2018 roku

 

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

 1. Stowarzyszenie „Wiatraczanka” Nowa Niedrzwica, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł

 1. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł

 1. Klub Sportowy LUBIKOWO, Lubikowo 1, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 1. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, ul.Boh.Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek w miejscu zamieszkania.

Kwota dofinansowania: 980,00 zł

 

Na zadanie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, nie wpłynęła żadna oferta.

 Z upoważnienia Wójta
/-/ Wioleta Didenkow
Sekretarz Gminy
Oferta organizacji – Klub Amazonek

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta KLUBU AMAZONEK W MIĘDZYCHODZIE na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia.

Przytoczna dnia 21.06.2018 r.

SS-I.4.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego

 

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta KLUBU AMAZONEK W MIĘDZYCHODZIE na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia.

Nazwa zadania: Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny Amazonek

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948 i zm. z 2017 r. poz. 573, 60
i 1909).

 

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 27 czerwca 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

z up. Wójta Gminy
/-/ Karolina Konopa
Zastępca Wójta

 

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881 935 510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.

oferta organizacji