Zarządzenie nr 3.2017 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2017r.

Plik do pobrania:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Przytoczna, dnia  28.04.2016 r.

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

1 Stowarzyszenie Klubu Amazonek, ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód, na realizację zadnia publicznego w obszarze: ochrona i promocja zdrowia.

Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

 1. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra., na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania: 9.000, 00 zł

Wójt Gminy Przytoczna

 /-/ Bartłomiej Kucharyk

 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Przytoczna, dnia  28.04.2016 r.

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych  w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

1 Stowarzyszenie New Dance, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 15.000, 00 zł

2 Stowarzyszenie „Wiatraczanka Nowa Niedrzwica – Krasne Dłusko”, Nowa Niedrzwica 6, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 2.500, 00 zł

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

 
KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2016 r.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)  oraz rozdziału XI pkt. 1, 2 i 3 załącznika do uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz.Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279)

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie
zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2016 r. w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań..;
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 18.500,00 zł

II. Rodzaj zadań i termin realizacji zadań.
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 • Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć treningowych
 • Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym
 • Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego

Termin realizacji: 1 maja 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały nr Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz. Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279) Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 14.2016 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o powierzenie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).
2. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)
4. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
5. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
7.Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.
8.Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na powierzenie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.
9. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie
z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
10. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania.
Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.
1.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25 z późn. zm.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 22.04.2016 r. do godz.15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19
2.Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie oraz:

 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

3. Podmioty, które złożą oferty w terminie, w stosunku do których, Komisja uzna braki lub błędy formalne, będą wzywane do uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty, które w wymaganym terminie nie zostaną uzupełnione o braki formalne zostaną odrzucone.
6. W przypadku więcej niż jednej oferty, które spełniają wymogi formalne, w ramach jednej sfery zdań publicznych kwota dotacji będzie podzielona proporcjonalnie do złożonych ofert.
7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2015 r. wydatkowano kwotę 64 599,77 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybi termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.
3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk
KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2016 ROKU

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)  oraz rozdziału XI pkt. 1, 2 i 3 załącznika do uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz.Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279)

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie
zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2016 r. w zakresie:

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży
2. Ochrony i promocji zdrowia

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań..;
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 9.000,00 zł
2. Ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł

II. Rodzaj zadań i termin realizacji zadań.
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:

 • organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych z terenu gminy Przytoczna w okresie wakacji letnich- pobyt od 10 do 14 dni.
 • realizacja programu profilaktycznego podczas wypoczynku.
 • propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.

2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym:

 • upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
 • przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy (na terenie gminy Przytoczna).
  Termin realizacji: 1 maja 2016 r. – 15 grudnia 2016 r.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały nr Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz. Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279)
Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 13.2016 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta
w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).
2. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)
4.Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
5. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
7. Podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.
8. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.
9. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
10. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będziez zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania.
Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25 z późn. zm.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)”w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 22.04.2016 r. do godz.15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19
2. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz:

 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,

3. Podmioty, które złożą oferty w terminie, w stosunku do których, Komisja uzna braki lub błędy formalne, będą wzywane do uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty, które w wymaganym terminie nie zostaną uzupełnione o braki formalne zostaną odrzucone.
6. W przypadku więcej niż jednej oferty, które spełniają wymogi formalne w ramach jednej sfery zdań publicznych, kwota dotacji będzie podzielona proporcjonalnie do złożonych ofert.
7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2015 r. wydatkowano kwotę 13 000,00 zł.

VIII. Postanowienia końcowe
1. .Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb
i termin rozliczania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone
w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.
3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Przytoczna, dnia  31.03.2016 r.

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  w Gminie Przytoczna w 2016 roku.

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

      1. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie”, Rokitno 38, 66-340 Przytoczna, na realizację zadnia publicznego w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

 1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wsi Rokitno, Rokitno 12 B, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego.

Kwota dofinansowania: 2.420,00 zł

 1. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego.

Kwota dofinansowania: 2.500,00 zł

 1. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 50.000, 00 zł

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

 

 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO

Przytoczna, dnia  31.03.2016 r.

Ogłoszenie
o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  w 2016 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia.

W oparciu o art. 18 a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna  unieważnia  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w ochrony i promocji zdrowia  z dnia 08 marca  2016 roku.

Konkurs unieważniony zostaje z uwagi na fakt, iż złożona oferta na realizacje zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów.

 

 

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

 
KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2016 r.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz rozdziału XI pkt. 1, 2 i 3 załącznika do uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz.Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279)

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie
zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2016 r. w zakresie:

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 2. Ochrony i promocji zdrowia;
 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.;
2. Ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł;
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5.000,00 zł.;
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 50.000,00 zł

 II. Rodzaj zadań i termin realizacji zadań.

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
– zorganizowanie działań o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, integracyjnym lub rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Ochrony i promocji zdrowia, w tym:
– upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
– przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy (na terenie gminy Przytoczna).
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:
– ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury,
– promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie,
– rozwijanie edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych,
– podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej.
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć treningowych
– Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym
– Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego

Termin realizacji: 01 kwietnia 2016 r. – 20 grudnia 2016 r.

 III. Zasady przyznawania dotacji.
1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały nr Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz.Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279)
Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 6.2016 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).
2.Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3.Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie oz dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)
4. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
5. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
7. Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.
8. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.
9. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
10. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania.
Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25 z późn. zm.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 29.03.2016 r. do godz.15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19
2. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz:

 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.
Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2015 r. wydatkowano kwotę 72.599,77 zł.

VIII. Postanowienia końcowe
1.Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb
i termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone
w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.
3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk