ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU, PROFILAKTYKA

Tomasz Serowik – inspektor, pokój nr 19 (I piętro), tel. (95) 74 94 314, email:ksiegowosc.budzetowa@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1.  jako pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi m.in:
 •  – proponuje wydanie i cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przedkłada te dokumenty do podpisu Wójtowi,
 •  –  prowadzi kontrolę przestrzegania zasad ustawy przez podmioty handlowe,
 •  –  prowadzi rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu i gastronomii
 •  –  współpracuje w kształtowaniu i rozwijaniu lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (telefony zaufania , schroniska dla bitych kobiet, świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin  alkoholowych , grupy samopomocowe itp.,
 • – koordynuje zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
 •   problemów alkoholowych i składa sprawozdania z jego realizacji, współpracuje z instytucjami i organizacjami.OŚWIATA, OCHRONA PPOŻ, OBSŁUGA SOŁECTW I FUNDUSZU SOŁECKIEGO, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNE

Justyna Kucharyk – kierownik, pokój nr 4 (parter), tel. 881 939 281, email:oswiata@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

1. rozlicza koszty utrzymania, wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej i  wyszkolenia OSP,

2. nadzoruje i realizuje zadania związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego pojazdów pożarniczych,

3. wykonuje czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

4. wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania z zakresu obrony cywilnej w Gminie,

5. opracowuje i aktualizuje plany kryzysowe, w tym gminny plan przeciwpowodziowy,

6. gromadzi i przetwarza informacje o możliwościach użycia siły i środków w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,

7. wykonuje i koordynuje działania w zakresie prowadzenia działań ratunkowych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

8. prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów oraz rozliczanie przyznanych świadczeń,

9. prowadzi sprawy obsługi merytorycznej sołectw i funduszu sołeckiego.
BUDOWNICTWO, PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Sylwia Szlachetko – inspektor, pokój nr 4 (parter), tel. (95) 74 94 316, email:budownictwo@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. ochrony zabytków i wydawania opinii w sprawie ochrony konserwatorskiej;
 2. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. sporządzanie zaświadczeń o samodzielności lokali;
 4. ewidencji numeracji porządkowej  nieruchomości.
 5. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 7. Prowadzi sprawy związane z tworzeniem, organizacją i utrzymaniem targowisk.ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Krzysztof Cebula – inspektor, pokój nr 7, tel.(95) 74 94 312, email:rolnictwo@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
 2. rolnicze wykorzystywanie gruntów,
 3. rekultywacją nieużytków, gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
 4. przygotowywaniem opinii w sprawie obowiązku zdjęcia i wykorzystania warstwy próchniczej z gruntów rolnych oraz wskazaniem miejsca jej zagospodarowania
 5. ochrony środowiska, w tym gospodarka odpadowej:
  1. koordynowanie programu ochrony środowiska, gospodarki odpadowej i azbestowej;
  2. selektywnej zbiórki odpadów oraz przygotowywanie i prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych;
 1. wydawania decyzji na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy;
 2. wydawania decyzji na wywóz ścieków sanitarnych z bezodpływowych zbiorników
 3. wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, parków miejskich;
 4. współpracy z sołtysami z terenu Gminy;
 5. związane z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem;
 6. utrzymanie cmentarzy,
 7.  przygotowuje i opracowuje zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stosownie do zgłoszenia,
 8. doręcza z urzędu podmiotowi gospodarczemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a  kopię tego zgłoszenia przekazuje organowi podatkowemu,
 9. w przypadkach określonych ustawą przygotowuje i opracowuje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 10. dokonuje wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej w przypadkach określonych ustawą.

bieżący monitoring i analiza realizacji umów dotyczących usług komunalnych;
NIERUCHOMOŚCI, MIENIE KOMUNALNE I MIESZKANIOWE

Kułak Marcin – inspektor, pokój nr 7, tel.(95) 74 94 312, email:nieruchomosci@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. gospodarowania i zarządzanie zasobami mienia komunalnego;
 2. ewidencji gruntów komunalnych;
 3. zbywanie, nabywanie i zamiana nieruchomości, w tym:
  • przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej;
  • sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
  • prowadzenie rejestru i akt tych nieruchomości;
 4. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym:
  • przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej;
  • sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów lokali przeznaczonych do zbycia;
  • prowadzenie rejestru i akt zbytych lokali;
 5. znoszenie współwłasności nieruchomości;
 6. przygotowywanie informacji o przekształceniu i prywatyzacji mienia komunalnego;
 7. prowadzenie spraw z zakresu ustalania wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nich,
 8. związane z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami, stałej i czasowej organizacji ruchu
 9. prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego i zajęciem pasa drogowego,
 10. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 11. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, organizacją i utrzymaniem targowisk
 12. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne
 13. Realizacja zadań związanych z procesem inwestycyjnym
 14. Prowadzenie spraw związanych z kulturą fizyczną i sportemPODATKI

Wymiar podatków i opłat

Mariola Bierka -inspektor, pokój nr 18, I piętro, tel. (95) 74 94 313, email:podatki.wymiar@przytoczna.pl

 

Prowadzi sprawy:

 1. ustalania wymiaru podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego;
 2. odroczenia płatności i zaległości podatkowych;
 3. rozłożenia na raty płatności i zaległości podatkowych;
 4. umorzenia zaległości podatkowych;
 5. wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego;
 6. wydawanie zaświadczeń o pomocy publicznej de minimis;
 7. postępowań podatkowych w zakresie ustalenia oraz określania zobowiązań podatkowych.
 8. przeprowadzanie kontroli sprawdzającej rzetelność złożonych informacji w sprawie podatku od nieruchomości wykazów nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
 9. dokonywanie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Windykacja podatków i opłat

Danuta Struginspektor, pokój nr 18, I piętro,  tel. (95) 74 94 313,

email: podatki.windykacja@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. naliczania podatku od środków transportowych,
 2. rozliczanie obciążeń i wpływów na podstawie podatku od środków transportowych:
  • dokonanych wpłat (gotówkowych i bezgotówkowych);
  • aktualizacji obciążeń w formie odpisów i przypisów na podstawie decyzji właściwych organów,
 3. windykacja należności za podatek od środków transportowych nie uiszczonych w terminie:
  • wysyłanie upomnień,
  • wystawianie tytułów wykonawczych.

4. sporządzanie wniosków do wpisu w księgi wieczyste w sprawie zabezpieczenia

należności podatkowych,

5.przygotowywanie decyzji w sprawie odroczeń, umorzeń i rozłożeń na raty

podatku od środków transportowych,

6. sporządzanie sprawozdań z zakresu wpływów, zaległości i nadpłat podatków.
PROMOCJA GMINY, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH, POŻYTEK PUBLICZNY

Izabela Szewczyk – inspektor, pokój nr 19 (I piętro), tel. 881935510, email: promocja@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. wyszukiwanie i upowszechnianie informacji o możliwościach aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne,
 2. prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej,
 3. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz realizacja projektów poprzez monitorowanie, prowadzenie sprawozdawczości i rozliczanie,
 4. opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 5. współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego itp.
 6. przygotowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych,
 7. nadzór i koordynowanie rozwoju i utrzymania obiektów i urządzeń rekreacyjnych,
 8. prowadzenie zadań z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 9. prowadzenie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi i imprezami masowymi.KADRY, OBSŁUGA RADA GMINY

Anna Woźna – inspektor, pokój nr 1 (parter,) tel. (95) 74 94 317, email:rada.gminy@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

1.osobowe pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

2. zatrudnienia stażystów i osób skierowanych do  przygotowania zawodowego (praktykantów);

3.obsługi kancelaryjno-biurowej Rady Gminy i jej komisji;

4.obsługi administracyjno-organizacyjnej pracy Przewodniczącego Rady Gminy;

5.rejestr wniosków i postulatów mieszkańców do rady gminy, w tym odpowiedzi.