image_pdfimage_print

USTAWA ŚMIECIOWA

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości.

Rok 2013, to rok faktycznego wdrożenia przepisów powyższej ustawy. Od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Gmina Przytoczna przejęła zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz stała się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych. 

Od 1 lipca 2013 r. w życie weszły uchwały rady gminy, gmina rozpoczęła pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytoczna  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka jest zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. 

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych do 6 mieszkańców:

 • w wysokości 8,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  
 • w wysokości 12,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny; 

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 mieszkańców:

 • w wysokości 43,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • w wysokości 79,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu (zarządzanie),

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

TERMINY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Według Uchwały Rady Gminy Przytoczna Nr XXX/190/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata. Oznacza to, że termin wniesienia pierwszej opłaty upłynął w dniu 10 sierpnia 2013 r. i obejmował okres od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na indywidualny rachunek bankowy  ustalony przez Gminę właścicielowi nieruchomości lub rachunek bankowy Gminy Przytoczna albo w kasie Urzędu Gminy w Przytocznej.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zgodnie z art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Nieruchomości niezamieszkałe (m. in. zakłady pracy, sklepy, campingi) funkcjonują na dotychczasowych zasadach – obowiązkiem właściciela jest posiadać umowę na wywóz odpadów stałych z uprawnioną firmą oraz posiadać dowody płatności za te usługi.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na której prowadzona jest również działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy z uprawnionym podmiotem do odbioru odpadów komunalnych w zakresie odbioru odpadów komunalnych powstałych na skutek tej działalności gospodarczej. 

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W deklaracji określamy liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, wybieramy sposób zbierania odpadów selektywny lub zmieszany. 

Osoba składająca deklarację musi samodzielnie wyliczyć i wpisać Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Właściciel posiadający więcej nieruchomości, na których powstają odpady, musi złożyć tyle deklaracji, ile nieruchomości posiada.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu:

 1. format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony jest za pomocą plików: doc – Microsoft Word Document, odt – Open Document.
 2. wzory deklaracji w formacie doc i odt dostępne są do pobrania na stronie www.przytoczna.pl lub poniżej

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 3. złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Przytocznej (www.przytoczna.eboi.pl), zalogowania się i złożenia nietypowego wniosku, do którego należy załączyć pobraną wcześniej i wypełnioną deklarację, 
 4. deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262).

Wszelkich informacji udziela Urząd Gminy w Przytocznej, pokój nr 5,

tel. 95 781 41 11 lub e-mail: gospodarka.odpadami@przytoczna.pl.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, o której mowa wyżej, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

Po doręczeniu ww. decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.

Właściciel nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

Niesegregowane (zmieszane) oraz segregowane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej/indywidualnej zbierane są z pojemników/worków wystawionych przed nieruchomość, natomiast w zabudowie wielorodzinnej zbierane są z pojemników/worków ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela (zarządcę) nieruchomości (np. altanki śmietnikowe).

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu w systemie workowym. 

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, odbywa się:

– w okresie od maja do września – co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

– w okresie od października do kwietnia – co najmniej raz w miesiącu.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z pojemników od mieszkańców 2 razy w miesiącu.

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostanie odebrana każda ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz zebranych w sposób selektywny.

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na odbiór i zagosopodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna została wyłoniona firma AQUALIFT Sp. z o. o., 64-400 Międzychód, ul. Chrobrego 24a.

Spółka AQUALIFT zapewnia i dostarcza pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

1. Określa się ilość odpadów odbieranych dwa razy w ciągu miesiąca z nieruchomości zamieszkałej dla budownictwa jednorodzinnego, która uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi minimum:

1) z nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby: jeden pojemnik o pojemności 120 L do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie;

2) z nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób: jeden pojemnik o pojemności 240 L do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po dwa worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie;

2. Określa się ilość odpadów odbieranych dwa razy w ciągu miesiąca z nieruchomości zamieszkałej dla budownictwa wielorodzinnego, która uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi minimum:

1) jeden pojemnik o pojemności 1100 L do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych od 1 do 35 osób zamieszkujących dany budynek wielorodzinny oraz po 9 worków z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie;

2) odpowiednio większą ilość pojemników o pojemności 1100 L i worków z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie dostosowanych do liczby mieszkańców powyżej 35 osób zamieszkujących daną nieruchomość wielorodzinną.

3. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności pojemników, zastosowanie do gromadzenia odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały wyżej określone.

4. Dopuszcza się zastosowanie do zbierania selektywnego odpadów komunalnych innych znormalizowanych pojemników z tworzyw sztucznych oznaczonych odpowiednimi kolorami.

5. Terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów podane zostaną w harmonogramach, które zostaną dostarczone mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty oraz dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna.

6. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wykonywane następujące usługi:

1) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych na terenie Gminy Przytoczna oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w każdej ilości, co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

b) selektywnie zbieranych: papieru i tektury, odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych, opakowań metalowych, w każdej ilości, co najmniej raz w miesiącu;

c) selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, w każdej ilości:

– w okresie od maja do września – co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

– w okresie od października do kwietnia – co najmniej raz w miesiącu.

2) odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych wraz z wymienionymi w pkt. 1 lit. b, c w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

a) metali;

b) zużytych baterii i akumulatorów;

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

d) zużytych opon;

e) przeterminowanych leków i chemikaliów;

f) odpadów niebezpiecznych;

g) odpadów wielkogabarytowych;

h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Lokalizacje i zasady korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone zostaną w szczegółowym regulaminie korzystania z punktów i podane do wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicach  informacyjnych na terenie Gminy Przytoczna oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna.

7. Segregacja odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w gospodarstwach domowych następujących grup odpadów:

a) tworzywa sztuczne (m.in. zgniecione, plastikowe butelki), opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe zbierane będą do worków lub pojemników w kolorze żółtym,

b) suchy, czysty papier i tektura zbierane będą do worków lub pojemników w kolorze niebieskim,

c) szkło opakowaniowe (bez podziału na białe i kolorowe) zbierane będą do worków lub pojemników w kolorze białym,

d) odpady biodegradowalne i zielone zbierane będą do worków lub pojemników w kolorze zielonym, chyba, że gromadzone będą w przydomowych kompostownikach.

8. Zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych:

a) do pojemników na zmieszane odpady komunalne zabrania się wrzucania m.in. gruzu, gorącego popiołu i żużla oraz odpadów niebezpiecznych,

b) pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, ale przy zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie podwyższona opłata jak za odpady niesegregowane,

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane będą dwa razy w roku. Przy zakupie nowego sprzętu RTV i AGD istnieje możliwość pozostawienia zużytego sprzętu w punkcie handlowym,

d) przeterminowane leki będzie można przekazać do specjalistycznych pojemników umieszczonych w aptece w miejscowości Przytoczna oraz w budynku Urzędu Gminy Przytoczna,

e) zużyte baterie można przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach, świetlicach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Gminy Przytoczna. Zużyte akumulatory należy oddać w placówkach handlowych, w których dokonuje się ich zakupu oraz w stacjach obsługi i naprawy samochodów,

f) zużyte opony zbierane będą w punktach wulkanizacji lub stacjach obsługi i naprawy samochodów,

g) metale mieszkańcy samodzielnie dostarczają do uprawnionych punktów skupu złomu,

h) odpady niebezpieczne zbierane będą w Gminnym Punkcie Odbioru Odpadów.

CELE ZMIANY USTAWY:

1) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

4) zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów,

5) całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,

6) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

7) zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ NA SEGREGACJĘ ODPADÓW

Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, dlatego opłata w przypadku prowadzenia segregacji będzie niższa. Stąd wniosek, że opłaca się prowadzić segregację. 

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODAJE INFORMACJE NA TEMAT SEGREGACJI ODPADÓW

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu w systemie workowym.

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, odbywa się:

– w okresie od maja do września – co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

– w okresie od października do kwietnia – co najmniej raz w miesiącu.

Wprowadza się następujące oznaczenie worków:

 • Kolor żółty – do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznyc, opakowań wielomateriałowych, opakowań metalowych;
 • Kolor niebieski – do gromadzenia suchego, czystego papieru i tektury;
 • Kolor biały – do gromadzenia opakowań szklanych;
 • Kolor zielony – do gromadzenia odpadów biodegradowalnych i zielonych. 

SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „ U ŹRÓDŁA”

SZKŁO – biały worek

PAPIER I TEKTURA – niebieski worek

TWORZYWA SZTUCZNE – żółty worek

ZBIERAMY

Słoiki po żywności bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek, szklane butelki kolorowe i bezbarwne
po napojach bez nakrętek, opakowania szklane
po produktach spożywczych, szklane opakowania
po kosmetykach, inne opakowania szklane

ZBIERAMY

Gazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, czyste torby i worki papierowe, papier szkolny, biurowy, pakowy, kartony
i tekturę oraz zrobione z nich opakowania (kartoniki np.
po ryżu, herbacie)

ZBIERAMY

Zgniecione i opróżnione butelki
po napojach (wody mineralne, oranżady), plastikowe nakrętki, zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szampony, proszki, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia naczyń), opakowania typu PET, pojemniki po art. sypkich, art. gosp. dom. z tworzyw sztucznych, reklamówki i woreczki foliowe, folie i torebki z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po żywności, po produktach spożywczych (np.: kubki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, opróżnione opakowania po płynnej żywności tzw. tetra pak (kartony np. po mleku i soku), opakowania stalowe i aluminiowe tj. puszki po napojach, kapsle, puszki po konserwach

TU NIE ZBIERAMY

Szkła płaskiego (szyb samochodowych i okiennych, luster), witraży, szkła zbrojonego, szkła kryształowego, świetlówek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, naczyń żaroodpornych, ceramiki, fajansu i porcelany, naczyń typu arco, doniczek, misek, talerzy, szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych z pozostałościami zawartości, kineskopów, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek, zniczy
z zawartością wosku, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

TU NIE ZBIERAMY

Zabrudzonego i tłustego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu), papieru lakierowanego, foliowanego, woskowanego, termicznego i faksowego, kalki, kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych (m.in. podpasek), ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, ubrań, worków po nawozach,
po zaprawach klejowych, cemencie, wapnie, gipsie
i innych materiałach budowlanych, tapet, opakowań z jakąkolwiek zawartością, wilgotnego papieru, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

TU NIE ZBIERAMY

Opakowań i butelek po olejach (spożywczych, silnikowych) i smarach, opakowań i puszek po środkach chemicznych, nawozach, farbach, lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, opakowań po aerozolach, dezodorantach, plastikowych zabawek, tworzyw piankowych, styropianu, gumy, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po lekach, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, mokrych folii, części samochodowych, mebli i ich części, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (m.in. sprzętu RTV
i AGD), innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ZANIM WRZUCISZ

Opróżnij wrzucane opakowanie
z zawartości; nie tłucz szkła; opakowania muszą być puste, bez zawartości, pleśni itp.; dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne,
to samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć

ZANIM WRZUCISZ

Usuń resztki produktów
z opakowań; torebki
i opakowania kartonowe złóż
na płasko; usuwanie zszywek nie jest konieczne; makulatura musi być sucha

ZANIM WRZUCISZ

Opróżnij opakowania z zawartości; odkręć i zgnieć butelki; opakowania muszą być puste, bez zawartości, pleśni itp.; usuwanie etykiet nie jest konieczne

Odpady biodegradowalne i zielone zbierane są do worków w kolorze zielonym, chyba, że gromadzone będą w przydomowych kompostownikach. Zalicza się do nich m.in.: odpady kuchenne (z owoców i warzyw surowych i gotowanych) i ogrodowe, części roślin, liście, gałęzie, trawę, chwasty, zużyte ściółki zwierząt domowych, trociny, kora drzew, zużyte torebki po herbatach, skorupki jajek. Do pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów biodegradowalnych nie wrzucamy np.: naklejek drukowanych oraz domieszek materiałów (takich jak: folie metalowe i plastikowe), gumy, mięsa i padliny zwierząt, kości, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Dlaczego warto segregować?

 • na wysypiskach nie rosną góry śmieci,
 • chronimy naturalne surowce: drzewa, wodę, ropę naftową,
 • możemy z odpadów produkować nowe przedmioty,
 • zmniejszamy zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania nowych przedmiotów.

INNE MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Selektywna zbiórka odpadów, to nie tylko kolorowe worki, o których mowa powyżej, ale szereg innych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci tj. m.in. przeterminowane leki, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne. W miejscowości Przytoczna, przy ul. Dworcowej 8, znajduje się PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, do którego mieszkańcy gminy Przytoczna mogą bezpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oddać ww. rodzaje odpadów komunalnych. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny jest:

– w każdy wtorek miesiąca od godz. 8:00 – 16:00,
– w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8:00 – 12:00.

UWAGA! W przypadku, gdy w wymienionym wyżej terminie przypada dzień świąteczny, PSZOK będzie nieczynny. Szczegółowy regulamin PSZOK znajduje się poniżej:

Regulamin PSZOK

Dwa razy w roku (wiosna, jesień) organizowane są bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te zbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Informacje na temat terminów i miejsc zbiórek podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty oraz udostępniane na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna.

Przeterminowane leki gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach umieszczonych w aptece w miejscowości Przytoczna oraz w budynku Urzędu Gminy Przytoczna.

Zużyte baterie gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się  w szkołach, świetlicach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Gminy Przytoczna.

Osoby, które zdecydują się na selektywny sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych będą musiały wyposażyć się w:

 • 4 kolorowe worki (jeżeli mieszkaniec posiada kompostownik, to w 3 worki) oraz
 • pojemnik na zmieszane odpady (pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, tzn. wszystkie pozostałe odpady, które nie nadają się do segregacji, np. pieluchy, popiół, zabrudzone opakowania po paście do zębów, tłustym oleju, zepsutą żywność, mięso, kości) o odpowiedniej pojemności (w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość).

Gmina Przytoczna założyła, że worki do segregacji zagwarantuje mieszkańcom firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu.

Osoby, które zdecydują się na nieselektywny sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych będą musiały wyposażyć się w:

 • pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o odpowiedniej pojemności (w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość).

Co należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane?

 • Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, 
 • czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do worków/pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, zużytych tonerów drukarskich, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po detergentach zawierających niebezpieczne substancje, opakowań po rozpuszczalnikach, opakowań po farbach, tuszach, klejach, opakowań po olejach i tłuszczach wraz z ewentualną zawartością itp.;
 • elektrośmieci (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 • zużytych opon;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów?

W związku z tym, że osoby które zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów mają płacić za odbiór odpadów mniej niż osoby, które nie będą jej prowadzić, dlatego muszą z tego obowiązku się wywiązywać. Podstawową weryfikację prowadzić będzie firma odbierającą odpady w imieniu gminy.

Szczegółowe zasady prawidłowego postępowania z odpadami znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna, zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna.

Informacja o terminach wywozu odpadów w pierwszym półroczu 2017 r. znajduje się poniżej:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2017 (pdf)

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PRZYTOCZNA:

1. ENERIS Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
   (wcześniej: Veolia Usługi dla Środowiska S.A.)
    ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. ZUO Clean City Sp.z o.o.
    ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
    ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna

4. AQUALIFT Sp. z o.o.
    ul. Chrobrego 24a, 64-400 Międzychód

5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski
    ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz

6. Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.
    ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz

7. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o.
ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań

8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI” Sp. z o.o.
    ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

1. WOKAMID Sp. z o.o.
    ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna
    tel. /95/ 749 43 30

2. Zenon Środecki
    ul. Polna 8, 66-340 Przytoczna
    tel. 506070915

3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
    ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna
    tel. /95/ 717 08 80

4. Firma Usługowo-Handlowa Anna Kowalska
    Głażewo 16, 64-426 Łowyń
    tel. /95/ 748 26 90; 600 023 360

5. „TRANS-MAT II” Adam Matalewski
     ul. Powstańców Wlkp. 28, 64-400 Międzychód
     tel. /95/ 748 34 26; 692 438 477

6. Gospodarstwo Rolne Agnieszka Okińczyc
    ul. Rokitniańska 7/1, 66-340 Przytoczna
    tel. 661254809

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PRZYTOCZNA:

Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód,
instalacja: Mnichy 100, 64-421 Kamionna.

OSIĄGNIĘTE POZIOMY: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

Roczne sprawozdania wójta:

– 2012 r.
– 2013 r.
– 2014 r.

Kwartalne sprawozdania firm:

– 2012 r.;
– 2013 r.;
– 2014 r. 

ADRESY PUNKTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

– firma: AQUALIFT Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24a, 64-400 Międzychód;

– PSZOK w Przytocznej przy ul. Dworcowej 8.

Akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadzane są cyklicznie dwa razy w roku (wiosna, jesień) we wszystkich miejscowościach Gminy Przytoczna; odpady te odbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych;
o terminach akcji mieszkańcy informowani są w sposób zwyczajowo przyjęty.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ – ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacja dla przedsiębiorców

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej – odbiór odpadów komunlanych

Oświadczenie do wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej – odbiór odpadów komunalnych

Wykaz podmiotów, które są wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej

ZEZWOLENIE NA ODBIÓR I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXIII/143/2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy