SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

image_pdfimage_print

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przytocznej została wyłoniona firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań.

Firma zapewnia i dostarcza pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Niesegregowane (zmieszane) oraz segregowane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej/indywidualnej zbierane są z pojemników/worków wystawionych przed nieruchomość, natomiast w zabudowie wielorodzinnej zbierane są z pojemników/worków ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela (zarządcę) nieruchomości (np. altanki śmietnikowe).

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu w systemie workowym.

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, odbywa się:

– w okresie od maja do września – co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

– w okresie od października do kwietnia – co najmniej raz w miesiącu.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z pojemników od mieszkańców co najmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostanie odebrana każda ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz zebranych w sposób selektywny.

Dwa razy w roku (wiosna, jesień) organizowane są bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te zbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Informacje na temat terminów i miejsc zbiórek podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty oraz udostępniane na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna.

Przeterminowane leki gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach umieszczonych w aptece w miejscowości Przytoczna oraz w budynku Urzędu Gminy Przytoczna.

Zużyte baterie gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się  w szkołach, świetlicach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Gminy Przytoczna.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

http://www.przytoczna.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=8780&bar_id=4153

Zmiana ww. uchwały:

http://www.przytoczna.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=10760&bar_id=5089