KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY PRZYTOCZNA W 2014 r.

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Uchwały nr XXXIV/211/13 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB 2013.2573)

Wójt Gminy Przytoczna

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przytoczna 
w 2014 r. 
w zakresie:

  1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. Ochrony i promocji zdrowia;
  3. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.;
2. Ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł.
3. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 9.000,00 zł.

II. Rodzaj zadań i termin realizacji zadań.

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

– zorganizowanie działań o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, integracyjnym lub rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

2. Ochrony i promocji zdrowia, w tym:

– upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
– przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:

– organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych z terenu gminy Przytoczna w okresie wakacji letnich- pobyt do 10-14 dni.
– realizacja programu profilaktycznego podczas wypoczynku.
– propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. 

Termin realizacji: 30.04.2014 r. – 20.12.2014 r.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz, 873 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały XXXIV/211/13 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013  r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB 2013.2573).

Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 18.2014 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2014 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).

2.Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3.Do oferty należy dołączyć:

– aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie oz dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)

4. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.

5. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.

7. Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.

8. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.

9. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

10. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania.

Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązującychprzepisów prawa.

V. Termin składania ofert.

1.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25 z późn. zm.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 29.04.2014 r. do godz.15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2014 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 6

2. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz:

  • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
  • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
  • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
  • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. Zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2013 r. wydatkowano kwotę 13.000,00 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

1.Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb i termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.

3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk