image_pdfimage_print

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna
w 2019  r.

Zarządzenie Nr 1.2019

Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 04 stycznia 2019 roku

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna
w 2019  r.

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817.t.j. z dn.2016.11.08 z późn. zm.) oraz rozdziału XI pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr II.14.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (DZ. URZ. WOJ. LUBUSKIEGO z dnia 05.12.2018 poz. 2786)

 • 1.
  Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2019 r.
 • 2.
  Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
 1. Kandydat musi być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu,
 2. Kandydat musi złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej zawierające:
 • imię i nazwisko kandydata,
 • nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej, której jest on członkiem.
 • 3.
  Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2019 r.
 • 4.
  Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2019 r. Następnie oferty zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Przytoczna.
 • 5.
  Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
 • 6.
  Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 • 7.
  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: promocja@przytoczna.pl lub pocztową na adres: Urząd Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna. Zgłoszenia można składać także w sekretariacie Urzędu Gminy Przytoczna pokój nr 11.
 • 8.
  Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 14 stycznia 2019 r.
 • 9.
  Komisja Konkursowa powołana zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy Przytoczna.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk