KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2016 r.

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz rozdziału XI pkt. 1, 2 i 3 załącznika do uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz.Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279)

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie
zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2016 r. w zakresie:

  1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. Ochrony i promocji zdrowia;
  3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.;
2. Ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł;
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5.000,00 zł.;
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 50.000,00 zł

 II. Rodzaj zadań i termin realizacji zadań.

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
– zorganizowanie działań o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, integracyjnym lub rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Ochrony i promocji zdrowia, w tym:
– upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
– przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy (na terenie gminy Przytoczna).
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:
– ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury,
– promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie,
– rozwijanie edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych,
– podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej.
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć treningowych
– Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym
– Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego

Termin realizacji: 01 kwietnia 2016 r. – 20 grudnia 2016 r.

 III. Zasady przyznawania dotacji.
1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały nr Nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z dnia 26 listopada 2015 roku. (Dz.Urz. z dnia 03.12.2015 r., poz. 2279)
Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 6.2016 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).
2.Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3.Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie oz dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)
4. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
5. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
7. Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.
8. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.
9. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
10. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania.
Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25 z późn. zm.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 29.03.2016 r. do godz.15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19
2. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz:

  • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
  • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
  • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
  • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
  1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.
Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2015 r. wydatkowano kwotę 72.599,77 zł.

VIII. Postanowienia końcowe
1.Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb
i termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone
w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.
3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk