KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2015 r.

image_pdfimage_print

Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2015 r.

 

Działając na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1118, zm. poz. 1146.)  oraz rozdziału IX pkt. 1,2 i 3 Uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 11 grudnia 2014 r. (Dz.Urz. z dnia 15.12.2014r., poz. 2397)

 

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie

zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2015 r. w zakresie:

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

2.. Ochrony i promocji zdrowia;

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

1.      Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.;

2.      Ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł.

3.      Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4.000,00 zł.;   

4.      Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 65.000,00 zł

II. Rodzaj zadań i termin realizacji zadań.

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

– zorganizowanie działań o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, integracyjnym lub rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

2. Ochrony i promocji zdrowia, w tym:

– upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,

– rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,

– przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy (na terenie gminy Przytoczna).

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

– ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury,

– promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie,

– rozwijanie edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych,

– podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej.

4. Wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
– prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć treningowych

– organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym
– udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.

 

Termin realizacji: 16.04.2015 r. – 20.12.2015 r.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz, 873 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.2360).

Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 12.2015 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta
w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).

2.Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3.Do oferty należy dołączyć:

– aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie oz dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)

5. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.

6. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.

8. Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.

9. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.

10. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

11. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie

z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania.

Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.
1.
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25 z późn. zm.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)”
w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 15.04.2015 r. do godz.15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2015 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz:

  • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
  • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
  • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
  • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

 

VII. Zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2014 r. wydatkowano kwotę 79.000,00 zł.

 

VIII. Postanowienia końcowe
1.
Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb

i termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone
w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.

4. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Przytoczna
                                                                                                                              /-/Bartłomiej Kucharyk