KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY PRZYTOCZNA

image_pdfimage_print

Wójt Gminy Przytoczna ogłasza otwarty konkurs ofertr na wsparcie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2014 r.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Uchwały nr XXXIV/211/13 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB 2013.2573)

 

Wójt Gminy Przytoczna

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przytoczna
w 2014 r.
w zakresie:

 

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 20.000,00 zł.
II. Rodzaj zadania i termin realizacji.
Wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:

– prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć treningowych
– organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym
– udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.

Termin realizacji: 24.10.2014 r. – 20.12.2014 r.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz, 873 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały XXXIV/211/13 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013  r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB 2013.2573). Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 45.2014 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 02 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2014 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).
2.Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3.Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)
4. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
5. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
7. Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.
8. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.
9. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
10. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania. Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.
1.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25 z późn. zm.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 23.10.2014 r. do godz.15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2014 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 6
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz:
– ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
– zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
– ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
– zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
– wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

 VII. Zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.
Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2013 r. wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

 VIII. Postanowienia końcowe
1.Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb i termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.
3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk 

Oferta_realizacji_zadania_publicznego