KONKURS OFERT – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

image_pdfimage_print

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) oraz uchwały nr XIII/76/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego nr 125 poz. 2325 z dn. 14.11.2011) oraz uchwały nr XV/98/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego poz. 198 z dn. 17.01.2012)

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

Ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie

zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2012 r.

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Łączna ilość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi:

5.000,00 zł.

II. Rodzaj zadań i planowane środki na ich realizację.

Wsparcie finansowe działalności z zakresu wspierania i upowszechniania piłki nożnej
w Gminie Przytoczna – poprzez prowadzenie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.

Termin realizacji: rok 2012
Wysokość środków przeznaczonych na dotację – 5 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz, 873 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwały nr XIII/76/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego nr 125 poz. 2325 z dn. 14.11.2011) oraz uchwały nr XV/98/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego poz. 198 z dn. 17.01.2012).

Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 27.2012 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 07 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2012 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).

2.Oferta winna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3.Do oferty należy dołączyć:

 • statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności oferenta,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie oz dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)
 • sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe z działalności statutowej za 2011 r.,
 • oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji o wyodrębnieniu dokumentacji finansowo – księgowej dla potrzeb realizacji zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu,
 • oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji, ze oferent nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

5. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.

6. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.

8. Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.

9. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.

10. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

11. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania.

Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.

1.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do

28.11.2012 r. do godz.10.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2012r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 6

2. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz:

 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość, dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
 • złożone sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok poprzedni

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2011 r. wydatkowano kwotę 50 000 zł.

VIII. Postanowienia końcowe
1.
Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb
i termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.

4. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk