Ogłoszenie

image_pdfimage_print

Przytoczna, dnia  23.03.2018 r.

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

w Gminie Przytoczna w 2018 roku

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

  1. Stowarzyszenie New Dance, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Kwota dofinansowania: 12.000, 00 zł.

  1. Fundacja „Współpraca” Al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy;

Kwota dofinansowania: 12.000, 00 zł.

  1. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

Kwota dofinansowania: 42.000, 00 zł.

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk