Ogłoszenie

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Zgodnie z art. 19 a pkt  4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie
w pok. nr 11 urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
/-/ Karolina Konopa

Plik do pobrania: