Ogłoszenie Konkursu

image_pdfimage_print

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2017 r.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016.1817)  oraz Uchwały Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Lub. z dnia 07.12.2016 r., poz. 2549)

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie

zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2017 r. w zakresie: 

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 2. Ochrony i promocji zdrowia;
 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 5. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.
 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.
 3. Ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł.
 4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 7.500,00 zł.
 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 70.000,00 zł.
 6. Wypoczynek dzieci i młodzieży:
 7. a) wypoczynek wyjazdowy – 12.000,00 zł.
  b) wypoczynek w miejscu zamieszkania – 2.000,00 zł.

II. Rodzaj zadań i termin realizacji zadań.

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

 • zorganizowanie działań o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, integracyjnym lub rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

2. Ochrony i promocji zdrowia, w tym:

 • upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań
  i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
 • przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób
  z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy (na terenie gminy Przytoczna).

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

 • ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury,
 • promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie,
 • rozwijanie edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych,
 • podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej.

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:

 • prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć treningowych,
 • organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,
 • udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.

5. Wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:

a) wypoczynek wyjazdowy:

 • organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych z terenu gminy Przytoczna w okresie wakacji letnich- pobyt od 10 do 14 dni dla 20 dzieci.
 • realizacja programu profilaktycznego podczas wypoczynku.
 • Propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci
  i młodzieży.

b) wypoczynek w miejscu zamieszkania:

 • organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży;
 • realizacja programu profilaktycznego,
 • propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.

 

Termin realizacji: 6 kwietnia 2017 r. – 15 grudnia 2017 r.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016.1817) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870) oraz Uchwały Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Lub. z dnia 07.12.2016 r., poz. 2549).

Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 10.2017 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta
w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300.).

 1. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem –
  w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 1. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone
  za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
 2. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
 4. Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.
 5. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.
 6. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie
  z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
 7. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie
z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania. Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Termin składania ofert.

1.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)”
  w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 05.04.2017 r. do godz.15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2017 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie oraz:
 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2017 r. wydatkowano kwotę 96.540,91 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb
  i termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone
  w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.
 3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/Bartłomiej Kucharyk

 

Plik do pobrania: