Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia.

W oparciu o art. 18 a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817)  Wójt Gminy Przytoczna  unieważnia  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
w ochrony i promocji zdrowia  z dnia 15 marca 2017 roku.

Konkurs unieważniony zostaje z uwagi na fakt, iż złożona oferta na realizacje zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk