Otwarty konkurs ofert

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016.1817)  oraz Uchwały Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Lub. z dnia 07.12.2016 r., poz. 2549)

 

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie

zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2017 r. w zakresie:


 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 10.000,00 zł.
 2. a) dyscyplina sportu – tenis stołowy – 5.000,00 zł. 
  b) dyscyplina sportu – taniec sportowy – 5.000,00 zł.

II. Rodzaj zadań i termin realizacji zadań.

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
 • prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć treningowych,
 • organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,
 • udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.

 

Termin realizacji: 20 kwietnia 2017 r. – 15 grudnia 2017 r.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016.1817) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870) oraz Uchwały Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Lub. z dnia 07.12.2016 r., poz. 2549)

Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 13.2017 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta 
w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300.). 

 1. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – 
  w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
  i o wolontariacie. 
 1. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone 
  za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
 2. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
 4. Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.
 5. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.
 6. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie 
  z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy 
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
 7. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie 
z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania. Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)” 
  w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 19.04.2017 r. do godz.15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2017 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie oraz:
 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, 
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie, 
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania , 
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, 
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania, 
 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

 

VII. zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2017 r. wydatkowano kwotę 67.500,00 zł.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybi termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone 
  w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.
 3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.