WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2018 r.

image_pdfimage_print

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2018 r.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948 i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909.) oraz Uchwały nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 04.12.2017 poz. 2547)

 

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie

zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2018 r. w zakresie:

 

 

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży
 2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań i rodzaj zadań.
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, – 5 000,00 zł.,

w tym: ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocję i upowszechnianie kultury i sztuki oraz rozwijanie edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych,

 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 1.000,00 zł.,:

w tym, organizacja czasu wolnego z elementami edukacji zdrowotnej i profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przytoczna.

 1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 1.000,00 zł.:

W tym, edukacja z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałaniu patologiom społecznym środowiska lokalnego.

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 4.000,00 zł.:

w tym, realizacja programu profilaktycznego oraz propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r. Środki pochodzące z dotacji można wykorzystać od dnia podpisania umowy
o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Środki własne można wykorzystać od początku realizacji zadnia publicznego.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016.1817) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870) oraz Uchwały nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 04.12.2017 poz. 2547), Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 17.2018 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2018 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300.).
 2. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem –
  w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 1. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone
  za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
 2. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
 4. Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Przytoczna.
 5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta w danym rodzaju zadania.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
 8. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane, gdy:
 • związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
 • zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,
 • zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
 • odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem,
 • zostały poniesione w uprawnionym okresie,
 • poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą
  o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
 1. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych
  z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).
 2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przytocznej.
 3. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 4. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II i III niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie
z zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania. Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 

 1. Termin składania ofert.

1.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 05.07.2018 r. do godz.12.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2018 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 19
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz:
 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
 1. Oferty mogą być uzupełniane pod względem formalnym w terminie do 3 dni od daty powiadomienia Oferentów wiadomością sms, mailem lub telefonicznie.

VII. Zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2017 r. wydatkowano kwotę 21.500,00 zł.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb
  i termin rozliczania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone
  w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk