OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Uchwały nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.2360) WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2013 r. 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Uchwały nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.2360)

 

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie

zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2013 r. w zakresie:

 

1.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

2.  Wypoczynek dzieci i młodzieży,

3. Ochrony i promocji zdrowia,

4. Wspierani i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

Łączna ilość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi:

68.000,00 zł.

1.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.;

2.  Wypoczynek dzieci i młodzieży – 9.000,00 zł.;

3.  Ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł.;

4.  Wspierani i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a.   piłka nożna –  45.000,00 zł.

b.   zajęcia sportowo – rekreacyjno – taneczne – 5.000,00 zł.

II. Rodzaj zadań i planowane środki na ich realizację.

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

a) działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych:

b) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie gminy Przytoczna.

2. Wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:

– organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych z terenu gminy Przytoczna w okresie wakacji letnich- pobyt do 10-14 dni.

– realizacja programu profilaktycznego podczas wypoczynku.

– propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.

3. Ochrony i promocji zdrowia, w tym:

– rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po mastektomii

– utrzymanie kondycji fizycznej kobiet.

– poprawa równowagi psychicznej.

– warsztaty szkoleniowe z psychologiem.

– podniesienie świadomości kobiet w kierunku profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi.

4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:

     – prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć treningowych

      – organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym

      – udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.

Termin realizacji: rok 2013

Wysokość środków przeznaczonych na dotację – 68.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz, 873 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.2360).

Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 5.2013 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 5 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2013 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).

2.Oferta winna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3.Do oferty należy dołączyć:

•  statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności oferenta,

•  aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie oz dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)

•  sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe z działalności statutowej za 2012 r.,

•  oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji o wyodrębnieniu dokumentacji finansowo – księgowej dla potrzeb realizacji zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu,

•  oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji, ze oferent nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

4. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.

5. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.

7. Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.

8. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.

9. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

10. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania.

Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.

1.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie …” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 25.03.2013 r. do godz.15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2013 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 6

2. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz:

•  ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,

• zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,

• ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,

• zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

• wysokość, dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,

•  złożone sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok poprzedni

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2012 r. wydatkowano kwotę 57.688,75 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

1.Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb i termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.

3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk