ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

image_pdfimage_print

Krzysztof Cebula – inspektor, pokój nr 7, tel.(95) 74 94 312, email:rolnictwo@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
 2. rolnicze wykorzystywanie gruntów,
 3. rekultywacją nieużytków, gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
 4. przygotowywaniem opinii w sprawie obowiązku zdjęcia i wykorzystania warstwy próchniczej z gruntów rolnych oraz wskazaniem miejsca jej zagospodarowania
 5. ochrony środowiska, w tym gospodarka odpadowej:
  1. koordynowanie programu ochrony środowiska, gospodarki odpadowej i azbestowej;
  2. selektywnej zbiórki odpadów oraz przygotowywanie i prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych;
 1. wydawania decyzji na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy;
 2. wydawania decyzji na wywóz ścieków sanitarnych z bezodpływowych zbiorników
 3. wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, parków miejskich;
 4. współpracy z sołtysami z terenu Gminy;
 5. związane z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem;
 6. utrzymanie cmentarzy,
 7.  przygotowuje i opracowuje zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stosownie do zgłoszenia,
 8. doręcza z urzędu podmiotowi gospodarczemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a  kopię tego zgłoszenia przekazuje organowi podatkowemu,
 9. w przypadkach określonych ustawą przygotowuje i opracowuje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 10. dokonuje wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej w przypadkach określonych ustawą.

bieżący monitoring i analiza realizacji umów dotyczących usług komunalnych;