ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU, PROFILAKTYKA

image_pdfimage_print

Beata Cieślak – inspektor, pokój nr 10 (parter), tel. (95) 74 94 314, email:ksiegowosc.budzetowa@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

  1.  jako pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi m.in:
  •  – proponuje wydanie i cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przedkłada te dokumenty do podpisu Wójtowi,
  •  –  prowadzi kontrolę przestrzegania zasad ustawy przez podmioty handlowe,
  •  –  prowadzi rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu i gastronomii
  •  –  współpracuje w kształtowaniu i rozwijaniu lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (telefony zaufania , schroniska dla bitych kobiet, świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin  alkoholowych , grupy samopomocowe itp.,
  • – koordynuje zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
  •   problemów alkoholowych i składa sprawozdania z jego realizacji, współpracuje z instytucjami i organizacjami.