Konsultacje społeczne dotyczące uchwały wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

Wójt Gminy Przytoczna działając na podstawie art. 6 ust. 1 – 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Przytoczna jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, braku samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nastąpi na zasadach i trybie, wskazanym w projekcie uchwały, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, podlegającemu przedmiotowym konsultacjom.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 6 września 2023 roku do dnia 5 października 2023 roku w formie:

  1. spotkań/warsztatów z interesariuszami rewitalizacji, na których zostanie omówiony wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Przytoczna oraz przedstawione propozycje działań rewitalizacyjnych, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkania połączone z warsztatami odbędą się w dniu 14 września 2023 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna oraz o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Rokitnie, a także o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Stryszewie;
  2. spacerów studyjnych, które odbędą się w dniu 14 września 2023 roku;
  3. ankiet,
  4. zbierania uwag ustnych przez przedstawicieli podmiotu, prowadzącego konsultacje, które odbędzie się w okresie trwania konsultacji w formie osobistej w siedzibie Urzędu Gminy Przytoczna.

Uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej można składać w terminie od dnia 6 września 2023 roku do dnia 5 października 2023 roku, dostarczając je:

a) elektronicznie na adres: ug@przytoczna.pl;
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 
66-340 Przytoczna,
c) bezpośrednio do Urzędu Gminy Przytoczna, w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 5 października 2023 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Przytoczna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytoczna,
b) na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.przytoczna.pl,
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przytoczna.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytoczna i na stronie  http://www.przytoczna.pl.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności