ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Urząd Gminy w Przytocznej informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. Zm.) Wójt Gminy Przytoczna zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy.

Kontrola właścicieli nieruchomości obejmować będzie sprawdzenie:

  •  posiadania przez właściciela umów na pozbywanie się zebranych na terytorium nieruchomości nieczystości ciekłych 
  • częstotliwości opróżniania zbiorników 
  • dowodów uiszczania opłat z okresu ostatnich 12 m-cy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytoczna.

Przechwytywanie_(2)

Prosimy mieszkańców o współpracę i okazywanie kopii umów oraz rachunków/faktur za świadczone usługi w celu aktualizacji ewidencji i kontroli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przytoczna.

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Przytocznej (sekretariat I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna w terminie określonym w planie kontroli.

PLAN KONTROLI

kontrola_2

Zgodnie z art. 10 ust. 2, 2a i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny. 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor Anna Płończak
sekretariat (I piętro)
tel. (95) 74 94 311
e-mail: ug@przytoczna.pl

  

 

Wójt Gminy    
/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności