Nabór wniosków do programu AOON

Zaproszenie do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu AOON - edycja 2024 w terminie do 04 września 2023 r.

 

W związku z ogłoszonym przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 4 września 2023 r. 

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście składając Kartę zgłoszenia do Programu ( załącznik Nr 7)  w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytocznej bądź telefonicznie pod numerem telefonu  95 749 38 72 do dnia 04 września 2023 r.

 

Karta zgłoszenia do programu do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka.  

 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności