Regulamin konkursu fotograficznego „Gmina Przytoczna w obiektywie”

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs fotograficzny pn.: „Gmina Przytoczna w obiektywie”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Przytoczna. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
   

II. Cel konkursu 

 1. Celem konkursu rozwijanie aktywności artystycznej i rozbudzanie fascynacji procesem tworzenia fotografii.
 2. Konkurs realizowany jest w celu promocji Gminy Przytoczna, poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków naszej gminy, popularyzację i promocję turystyki wśród mieszkańców naszego regionu jako elementu życia codziennego, umacnianie tożsamości i poczucia więzi z gminą, zgromadzenie i popularyzację najciekawszych zdjęć promujących 
   

III. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs pn.: „Gmina Przytoczna w obiektywie" skierowany jest do mieszkańców Gminy Przytoczna.
 2. Fotografie powinny przedstawiać pejzaże, przyrodę, miejsca lub obiekt/y miejscowości z terenu Gminy Przytoczna.
 3. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
 4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
 5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs do 20 fotografii.
 6. Uczestnik konkursu przesyła fotografie elektronicznie w formacie JPG na adres e-mail promocja@przytoczna.pl w terminie do 24 września 2023 r. 
 7. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, miejscowość w której wykonano zdjęcie”.
 8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Gminy Brańsk bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zgłoszenia polach eksploatacji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także wykorzystania ich przy publikacjach promujących Gminę Przytoczna.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wykonanych poza obrębem Gminy Przytoczna.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie 3-osobowej Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora.
 3. Komisja konkursowa dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 4. Spośród nadesłanych prac Komisja konkursowa wybierze prace, które zostaną nagrodzone i opublikowane w materiałach promocyjnych Gminy Przytoczna. O ilości tych prac Komisja konkursowa zadecyduje podczas obrad.
 5. Decyzje Komisji konkursowej jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników Konkursu, nie przysługuje na nie odwołanie.
 6. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 7. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do podpisania umowy o przeniesienie praw autorskich na Gminę Przytoczna w celu wykorzystania fotografii do promocji Gminy.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do dnia 30 września 2023 r.
   

VI. Postanowienia końcowe

 1. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na karcie zgłoszenia.
 2. Postanowienia końcowe
 3. Zmiany do Regulaminu ma prawo wprowadzić wyłącznie Organizator.
 4. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności