Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Przytoczna

 

RG.0002.3.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przytoczna, 16 maja 2024 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że dnia 23 maja 2024 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna odbędzie się III sesja Rady Gminy Przytoczna. Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk poprzez system eSesja.tv, dostępny pod adresem:

 https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/210/rada-gminy-przytoczna.htm

 

Porządek obrad:

1.    Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu sesji nr II Rady Gminy Przytoczna.

2.    Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 15 do 23 maja 2024 r.

3.    Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok.

6.    Informacja o realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów stałych za 2023 rok.

7.    Podjęcie uchwał:

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok;
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2030;
w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Lubuski SIM Sp. z o. o. 
z siedzibą w Szprotawie,
zmieniająca uchwałę nr LXVII.433.2024 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej;
w sprawie przyznania w 2024 roku dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej 
w Goraju na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
w sprawie przyznania w 2024 roku dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Przytoczna;
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przytoczna.
8.    Sprawy różne.

9.    Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w Portalu Mieszkańca lub pod adresem: https://przytoczna.esesja.pl/

   

 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              /-/ Mirosław Romanowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności