ZAWIADOMIENIE o LXVII sesji Rady Gminy Przytoczna

RG.0002.67.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przytoczna, 14 marca 2024 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                        ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 21 marca 2024 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna odbędzie się LXVII sesja Rady Gminy Przytoczna.  Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk poprzez system eSesja.tv, dostępny pod adresem:

 https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/210/rada-gminy-przytoczna.htm

Porządek obrad:

1.    Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu sesji nr LXVI Rady Gminy Przytoczna.

2.    Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 22 lutego do 21 marca 2024 r.

3.    Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i zabezpieczenia p.poż. na terenie gminy w 2023 roku.

6.    Podjęcie uchwał:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.;
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030;
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej;
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu;
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji przy udziale środków pochodzących 
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
w sprawie usług opiekuńczych;
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2024;
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestycyjnego położonego na wschód od miejscowości Chełmsko.
7.    Sprawy różne.

8.    Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w Portalu Mieszkańca lub pod adresem: https://przytoczna.esesja.pl/

   

 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      /-/  Konrad Golec

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności