Powróć do: Załatw sprawę

Budownictwo, planowanie przestrzenne

Magdalena Dysierowicz – inspektor, pokój nr 6 (parter), tel. (95) 74 94 316, email: budownictwo@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

  • ochrony zabytków i wydawania opinii w sprawie ochrony konserwatorskiej,
  • wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • sporządzanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
  • ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości,
  • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzi sprawy związane z tworzeniem, organizacją i utrzymaniem targowisk.