BUDYNKI JEDNORODZINNE - DOTACJE CELOWE NA ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

Szanowni Państwo!

Mając na względzie dobro mieszkańców Gminy Przytoczna, promocję ekologicznych rozwiązań oraz dbałość o najbliższe środowisko, proponujemy Państwu wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zainstalowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. Zapraszamy mieszkańców Gminy Przytoczna do zapoznania się na jakich zasadach i warunkach będzie możliwe uzyskanie dotacji.  

DOFINANSUJEMY: 

 • częściowy zwrot wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zakupu szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie gminy Przytoczna z wyłączeniem budynków mieszkalnych położonych na terenach uzbrojonych w sieć kanalizacyjną,
 • zakup zbiorników, których instalacja będzie realizowana na obszarach, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe,
 • przedsięwzięcia realizowane dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Uprawnionymi do składania wniosków na dotacje są osoby fizyczne.   Kwota dofinansowania dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi 50 % wartości wydatków poniesionych na zakup bezodpływowego zbiornika, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł.  

DOFINANSOWANIU NIE PODLEGAJĄ: 

 • zbiorniki bezodpływowe o pojemności mniejszej niż 4 m³,
 • zakup gruntów,
 • koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
 • koszty demontażu zbiorników bezodpływowych,
 • koszty poniesione przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji takie jak: mapy, badania wodno – gruntowe, projektowanie i inne opłaty,
 • koszty eksploatacji i konserwacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne.


Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać do Urzędu Gminy Przytoczna na odpowiednim druku, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII.365.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zainstalowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne na terenie gminy Przytoczna. Wniosek nie może obejmować przedsięwzięć już zrealizowanych. O kolejności udzielania dotacji decyduje data wpływu wniosku.  

Do wniosku należy dołączyć:

 • pozwolenie na budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne albo dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu budowy zbiornika bezodpływowego wraz z kopiami szkiców, rysunków, opinii, uzgodnień, atestów, aprobat technicznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 • pisemne potwierdzenie niewniesienia sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu co do zgłoszenia budowy szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub zgoda właściciela nieruchomości, na której ma być wybudowany zbiornik.

Wzory wniosków do pobrania poniżej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Przytocznej.