BUDYNKI WIELORODZINNE - DOTACJE CELOWE NA ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2023 r. uprawomocniła się uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zainstalowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne dla budynków wielorodzinnych na terenie gminy Przytoczna. W związku z tym, jeszcze w tym roku, mogą Państwo złożyć wniosek o  udzielenie dotacji. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki na jakich będzie możliwe przyznanie dofinansowania.  

Jednocześnie, informujemy, że dotacje celowe podlegają  szczególnym przepisom, dlatego też,  przyznanie dotacji wiąże się z jej rozliczeniem tego samego roku. Jeśli ktoś z Państwa nie zdąży w tym roku, będzie mógł złożyć wniosek w następnym roku kalendarzowym. Środki finansowe zostaną zabezpieczone w budżecie gminy Przytoczna (na rok 2024) zarówno dla budynków jednorodzinnych jak i wielorodzinnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem i skorzystania z proponowanego przez gminę dofinansowania!

DOFINANSUJEMY: 

 • częściowy zwrot wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zakupu szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie gminy Przytoczna z wyłączeniem budynków mieszkalnych położonych na terenach uzbrojonych w sieć kanalizacyjną,
 • zakup zbiorników, których instalacja będzie realizowana na obszarach, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe,
 • przedsięwzięcia realizowane dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, rozumianych jako budynki służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, zgłoszonych do użytkowania.


Uprawnionymi do składania wniosków są osoby fizyczne. Kwota dofinansowania dla jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wynosi 50 % wartości wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie bezodpływowego zbiornika, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł.  

 

DOFINANSOWANIU NIE PODLEGAJĄ: 

 • zbiorniki bezodpływowe o pojemności mniejszej niż 4 m³,
 • zakup gruntów,
 • koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
 • koszty demontażu zbiorników bezodpływowych,
 • koszty poniesione przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji takie jak: mapy, badania wodno – gruntowe,
 • projektowanie i inne opłaty,
 • koszty eksploatacji i konserwacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne.


Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w Urzędzie Gminy Przytoczna na odpowiednim druku, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr LXI.382.2023  Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zainstalowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne dla budynków wielorodzinnych na terenie gminy Przytoczna. Wniosek nie może obejmować przedsięwzięć już zrealizowanych. O kolejności udzielania dotacji decyduje data wpływu wniosku.  


Do wniosku należy dołączyć:

 • pozwolenie na budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne albo dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu budowy zbiornika bezodpływowego wraz z kopiami szkiców, rysunków, opinii, uzgodnień, atestów, aprobat technicznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 • pisemne potwierdzenie niewniesienia sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu co do zgłoszenia budowy szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz zgoda lub zgody właścicieli nieruchomości, na której ma być wybudowany zbiornik bezodpływowy.  

Wzory wniosków mają Państwo możliwość pobrać w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna.