Powróć do: Załatw sprawę

Nieruchomości, mienie komunalne i mieszkaniowe

Kułak Marcin – inspektor, pokój nr 8 (parter), tel.(95) 74 94 312, email: nieruchomosci@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. gospodarowania i zarządzanie zasobami mienia komunalnego,
 2. ewidencji gruntów komunalnych,
 3. zbywanie, nabywanie i zamiana nieruchomości, w tym:
  • przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
  • sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
  • prowadzenie rejestru i akt tych nieruchomości.
 4. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym:
  • przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
  • sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów lokali przeznaczonych do zbycia,
  • prowadzenie rejestru i akt zbytych lokali.
 5. znoszenie współwłasności nieruchomości,
 6. przygotowywanie informacji o przekształceniu i prywatyzacji mienia komunalnego,
 7. prowadzenie spraw z zakresu ustalania wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nich,
 8. związane z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami, stałej i czasowej organizacji ruchu,
 9. prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego i zajęciem pasa drogowego,
 10. prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
 11. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, organizacją i utrzymaniem targowisk,
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne,
 13. realizacja zadań związanych z procesem inwestycyjnym,
 14. prowadzenie spraw związanych z kulturą fizyczną i sportem,