Powróć do: Załatw sprawę

Ochrona ppoż, obsługa sołectw i funduszu sołeckiego

Monika Piechowiak - Inspektor, pokój nr 17 (I piętro), tel. 95 74 89 107, email: oc@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy związane z ochroną przeciwpożarową, a w szczególności:

 • rozlicza koszty utrzymania jednostek OSP z terenu Gminy Przytoczna,
 • odpowiada za wyposażenie jednostek OSP niezbędne do zapewnienia gotowości bojowej,
 • koordynuje proces wyszkolenia członków OSP,
 • zapewnia umundurowanie i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych, kobiecych drużyn pożarniczych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 • organizuje okresowe badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych,
 • nadzoruje i realizuje zadania związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego pojazdów pożarniczych i sprzętu,
 • rozlicza karty pracy kierowców bojowych pojazdów pożarniczych, karty drogowe  pojazdów i zużycie paliwa, karty pracy sprzętu ppoż.
 • pomoc przy obsłudze biurowej zebrań sprawozdawczych i zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP na terenie gminy,
 • odpowiada za wprowadzanie danych do programu OCHOTNIK OSP,
 • nalicza ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach,
 • pomoc przy wnioskowaniu o dotację na sprzęt, umundurowanie dla jednostek OSP z terenu gminy,
 • koordynowanie organizacji uroczystości strażackich,
 • diagnozuję i ocenia aspekty funkcjonowania jednostek OSP,
 • prowadzi sprawozdawczość z działalności i organizacji jednostek OSP.

Obsługa merytoryczna sołectw i funduszu sołeckiego, w szczególności:

 • obliczanie kwoty bazowej oraz  wysokości środków przeznaczonych na każde sołectwo w danym roku budżetowym,
 • przygotowywanie i przekazywanie informacji dla sołtysów o wysokości środków przeznaczonych na dane sołectwo,
 • przyjmowanie wniosków do budżetu, uchwał rad sołeckich,
 • dokonywanie weryfikacji złożonych wniosków pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
 • przygotowywanie informacji dotyczących odrzuceń wniosków niespełniających warunków,
 • sporządzanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków odrzuconych przez wójta i podtrzymanych przez sołtysa,
 • sporządzanie i przekazywanie do wojewody wniosków o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
 • współpracowanie z sołtysami i radami sołeckimi w zakresie wykonania budżetu,
 • prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji wydatków ze złożonymi wnioskami,
 • prowadzi sprawozdawczość z zakresu funduszu sołeckiego.