Powróć do: Załatw sprawę

Oświata

Justyna Kucharyk – Sekretarz Gminy, pokój nr 4 (parter), tel. 881 939 281, email: sekretarz@przytoczna.pl

Do zadań kierownika referatu Oświaty i Bezpieczeństwa należy:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy placówek oświatowych oraz kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,
 • nadzór nad przygotowaniem projektów organizacyjnych placówek oświatowych,
 • analiza projektów organizacyjnych placówek oświatowych przygotowanych przez dyrektorów, ich zatwierdzanie oraz monitoring zmian w tym zakresie,
 • akceptacja zmian organizacyjno-programowych w placówkach oświatowych,
 • przygotowuje dane do organizacji przetargu na dowóz dzieci do jednostek oświatowych Gminy Przytoczna,
 • organizacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem dowozu dzieci do szkół wraz z  rozliczeniem,
 • koordynowanie zadań związanych z organizacją dowozu uczniów niepełnosprawnych celem realizacji obowiązku szkolnego,
 • przygotowuje sprawozdania, oceny, analizy i bieżących informacji o realizacji zadań w systemie oświaty na terenie gminy,
 • przygotowuje i prowadzi sprawy związane z kształtowaniem sieci szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie powołania, reorganizacji i likwidacji placówek oświatowych,
 • prowadzi procedury i dokumentację związaną z ocenianiem dyrektorów placówek oświatowych wraz z przygotowaniem projektu oceny pracy,
 • prowadzenie całości spraw związanych z procedurą konkursową na stanowisko dyrektora placówki,
 • prowadzenie całości spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli wraz z nadzorem nad prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym w placówkach oświatowych,
 • występowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów,
 • koordynowanie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów wraz z opiniowaniem wniosków dyrektorów w tym zakresie,
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z Systemem Informacji Oświatowej /SIO/,
 • kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki przez młodzież do lat 18 zamieszkałej na terenie Gminy Przytoczna,
 • nadzór nad polityką kadrową prowadzoną przez dyrektorów związany z racjonalnym i zgodnym z przepisami zatrudnianiem pracowników w placówkach oświatowych,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji, wnioskowanie o dotację),
 • przygotowanie projektów uchwał z zakresu oświaty i udzielanie informacji organom gminy w sprawach oświatowych,
 • diagnozuje i ocenia aspekty funkcjonowania gminnych placówek oświatowych,
 • przygotowanie wniosków i sporządzanie sprawozdań w zakresie dotacji celowych,
 • koordynowanie i rozliczanie programów rządowych dotyczących zadań oświaty,
 • przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
 • prowadzenie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych w gminie,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż w placówkach oświatowych,