Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

Urząd Gminy w Przytocznej uruchamia punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Od 1 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Przytocznej uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji gminy i pożytku publicznego – Izabelę Szewczyk.

„Czyste Powietrze” to program, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, jak również na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynku. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Gminą Przytoczna.

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

- Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
- Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
- Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
- Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
- Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej, następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.
- Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Konsultacje z pracownikiem punktu będą możliwe w środy, w godzinach 7:30 – 17:30.

Konsultacje będą prowadzone osobiście, po uprzednim umówieniu telefonicznym, w Urzędzie Gminy w Przytocznej, pokój nr 18 (piętro) lub telefonicznie, pod numerem 881 935 510. Kontakt mailowy: promocja@przytoczna.pl (w wiadomości prosimy podać imię i nazwisko oraz adres inwestycji).

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

  1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. w tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta
  2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  •  1 400 zł-w gospodarstwie wieloosobowym  (od 1.07.2021 r. - 1 563,60 zł)
  •  1 960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym (od 1.07.2021 r. - 2 189,04 zł)

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższoną kwotę dofinansowania  w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Gminy Przytoczna powinni zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

- aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem ( niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku ), bądź dane do swojego profilu zaufanego
- PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki
- numer księgi wieczystej / dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku )
- numer działki
- przybliżony rok budowy domu/ wystąpienia o pozwolenie na budowę
- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
- wartość dochodu/rodzaj PIT
- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
- w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy;
- jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury;
- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja);
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku/lokalu mieszkalnym, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 

Więcej informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajduje się na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://portal.wfosigw.zgora.pl/

powrót do kategorii
Poprzedni

Pozostałe
aktualności