Powróć do: Dla Inwestorów

Poradnik dla inwestora

Szanowni Inwestorzy!

Władze Gminy Przytoczna zapraszają wszystkich przedsiębiorców, którzy już prowadzą biznes lub dopiero myślą o jego założeniu lub rozszerzeniu, do Przytocznej. Każdy inwestor może liczyć na wsparcie tutejszego samorządu oraz merytoryczną pomoc pracowników Urzędu.

Chociaż Gmina nie dysponuje obszarami inwestycyjnymi służy wszelką pomocą w zakresie realizacji kontaktów z właścicielami gruntów inwestycyjnych, a tych w Gminie nie brakuje. W obecnych realiach gospodarczych możliwość poszerzenia perspektyw biznesowych dostarczają zdecydowanie środki pomocowe. Należy tu więc podkreślić, że Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Działaj z Nami” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Obra-Warta”. Stowarzyszenia te oferują przedsiębiorcom wachlarz możliwości pozyskania środków na otwarcie, czy poszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez lokalnych przedsiębiorców. Informacji na temat możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój biznesu, z uwzględnieniem dostępnych funduszy lokalnych, możecie Państwo zasięgnąć w Urzędzie Gminy osobiście lub pod nr tel. 95 7494 311, bądź też pod adresem: www.lgrow.pl oraz www.lgddzn.pl

Sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości oraz potrzebie zmniejszenia bezrobocia na terenie Gminy Przytoczna Rada Gminy podjęła w dniu 27 marca 2008 r. Uchwałę Nr XIX/106/2008 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Szczegółowe uregulowania w/w pomocy znajdziecie Państwo tutaj.

Mając na uwadze fakt, że potencjalny inwestor przy wyborze miejsca lokalizacji kieruje się przede wszystkim atrakcyjnością danego miejsca poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat gminnych walorów, komunikacji, bliskości rynków zbytu oraz zasobów siły roboczej.

LOKALIZACJA

Gmina Przytoczna położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Jest jedną z 6 gmin powiatu międzyrzeckiego. Graniczy z gminami: Międzyrzecz, Skwierzyna, Pszczew oraz Bledzew. W skład Gminy wchodzi 14 sołectw.

KOMUNIKACJA

Przez Gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Od zachodniej jej strony przebiega szlak Berlin-Kostrzyn-Poznań, natomiast od strony północnej wiedzie szlak Szczecin-Poznań. Gmina znajduje się przy drodze krajowej nr 24 Poznań-Gorzów Wlkp.-Szczecin. W planie budowy drogi S3 przewidziany jest zjazd w okolicach Chełmska.

Przez teren Gminy przechodzi linia kolejowa w miejscowościach Chełmsko, Rokitno-Stacja, Przytoczna i Wierzbno, wykorzystywana do transportu przemysłowego. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 roku wymienia te szlaki jako najistotniejsze dla regionu i kraju, które czynią z Ziemi Lubuskiej jeden z najważniejszych europejskich regionów węzłowych. Według zidentyfikowanych w Strategii europejskich korytarzy transportowych – Przytoczna to przystanek w ramach korytarza łączącego wschodnią i zachodnią Europę, a więc przebiegającego pomiędzy Moskwą a Berlinem.

LUDNOŚĆ

Gmina obszarowo zajmuje 184,5 km2, co stanowi 1,32% powierzchni województwa lubuskiego. Liczy 5 497 mieszkańców (dane na dzień 31.12.2021 r.). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 30 osoby/1km2. Najmniejszą koncentrację ludności wykazują północne, północno-wschodnie oraz południowo-zachodnie części gminy, gdzie liczba mieszkańców w tych miejscowościach nie przekracza 100 osób. Należy podkreślić, iż największa koncentracja ludności występuje w jej środkowej części (Przytoczna), która stanowi 40% populacji. Wśród ogółu mieszkańców gminy Przytoczna od wielu lat przeważają mężczyźni. Największą grupę stanowi ludność w wieku produkcyjnym. Rozpatrując kwalifikacje najliczniejszą grupę stanowi ludność z wykształceniem podstawowym.

BEZROBOCIE

Zgodnie z danymi statystycznymi opracowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu stan bezrobocia na dzień 30.04.2023 r. w Gminie Przytoczna przedstawiał się następująco:

Liczba bezrobotnych
ogółem w tym kobiety z prawem do zasiłku do 30 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety
 149  80  38  23 38  28  41  10  54  31  54  35

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Międzyrzecz