„Przebudowa drogi gminnej w m. Rokitno”

Gmina Przytoczna zrealizowała projekt pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rokitno”
Inwestycja dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego ze środków Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANIE:  756.388,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.615.814,73 zł

Cele projektu:

- wykonanie spójnej sieci dróg publicznych w m. Rokitno

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- poprawa estetyki miejscowości oraz dostępu do placówek publicznych, kulturalnych, sakralnych,

- poprawa jakości życia mieszkańców,

- zwiększenie potencjału i konkurencyjności obszaru.

W ramach zadania wykonano przebudowę trzech odcinków dróg o łącznej długości 835 m.  W zakres inwestycji wchodziło również wykonanie odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, budowę i remont chodników, budowa zjazdów, wykonanie nowej nawierzchni drogi. 

Roboty budowlane trwały w okresie od marca do sierpnia 2020 r.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.