Powróć do: Załatw sprawę

Rolnictwo, ochrona środowiska, ewidencja działalności gospodarczej

Krzysztof Cebula – inspektor, pokój nr 8 (parter), tel.(95) 74 94 312, email: rolnictwo@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
 2. rolnicze wykorzystywanie gruntów,
 3. rekultywacją nieużytków, gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
 4. przygotowywaniem opinii w sprawie obowiązku zdjęcia i wykorzystania warstwy próchniczej z gruntów rolnych oraz wskazaniem miejsca jej zagospodarowania,
 5. ochrony środowiska, w tym gospodarka odpadowej:
  • koordynowanie programu ochrony środowiska, gospodarki odpadowej i azbestowej,
  • selektywnej zbiórki odpadów oraz przygotowywanie i prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych,
 6. wydawania decyzji na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy,
 7. wydawania decyzji na wywóz ścieków sanitarnych z bezodpływowych zbiorników,
 8. wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, parków miejskich,
 9. współpracy z sołtysami z terenu Gminy,
 10. związane z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem,
 11. utrzymanie cmentarzy,
 12. przygotowuje i opracowuje zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stosownie do zgłoszenia,
 13. doręcza z urzędu podmiotowi gospodarczemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię tego zgłoszenia przekazuje organowi podatkowemu,
 14. w przypadkach określonych ustawą przygotowuje i opracowuje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 15. dokonuje wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej w przypadkach określonych ustawą.
 16. bieżący monitoring i analiza realizacji umów dotyczących usług komunalnych.