Powróć do: Załatw sprawę

Urząd stanu cywilnego, dowody osobiste, meldunki

Sylwia Szlachetko – kierownik – pokój nr 10 (parter) – telefon: 95 74 94 315,
Anna Woźna – zastępca kierownika USC,

email: usc@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. rejestracji urodzin, małżeństw cywilnych i wyznaniowych ze skutkiem cywilnym;
 2. rejestracji zgonu;
 3. odpisów skróconych oraz zupełnych oraz wielojęzycznych aktów stanu cywilnego: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu;
 4. zmianę imion i nazwisk;
 5. sprostowania, uzupełnienia, transkrypcji aktów stanu cywilnego: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu;
 6. sporządzanie testamentów;
 7. oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 8. udzielenia ślubu;
 9. zgłoszenie dotyczące jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego o przygotowanie wniosków o nadanie medali;
 10. Wydawania, wymiany i zwrotu dokumentów tożsamości tj.: dowodów osobistych, tymczasowych dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości;
 11. Wymiany dokumentu tożsamości w przypadku:
  • zmiany imienia lub nazwiska;
  • uszkodzenia dokumentu lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;
  • upływu okresu ważności tymczasowego dowodu osobistego oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości;
  • powstania innych uzasadnionych okoliczności;
 12. zameldowania na pobyt stały, czasowy;
 13. wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego;
 14. przyjmowania i ewidencjonowanie zgłoszeń wyjazdów za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące oraz powrotów z takich podróży;
 15. rejestru czasowego pobytu cudzoziemców;
 16. wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.