Powróć do: Usuwanie azbestu

Azbest - nabory

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie 40% dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie  40% dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu

Gmina Przytoczna planuje przystąpić do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych,  jednakże kwota dofinansowania unieszkodliwienia 1 Mg odpadu zawierającego azbest nie może przekroczyć 700 zł brutto. Wójt Gminy Przytoczna informuje, że o niniejsze dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Przytoczna i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w niniejszym programie zobowiązane są do złożenia wniosku do dnia 30 maja 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Przytoczna. Warunkiem skorzystania z niniejszego programu jest złożenie wniosku w wyżej wymienionym terminie i zadeklarowanie 60% udziału własnego wkładu finansowego. Druk wniosku można pobierać w sekretariacie UG oraz ze strony www.przytoczna.pl

Wykonawcą usługi demontażu, transportu i przekazania na składowisko odpadów zawierających azbest będzie jedna firma wyłoniona przez Gminę w drodze zapytania ofertowego. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele nieruchomości nie mogą samodzielnie demontować wyrobów azbestowych.  Możliwe jest to jedynie przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenie.

Z uwagi na sytuację epidemiczną wnioski można składać tylko listownie lub na adres e-mail: inwestycje@przytoczna.pl Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.881 935 499.

W przypadku wpłynięcia małej ilości wniosków od mieszkańców, Gmina Przytoczna może zrezygnować ze złożenia wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Załączniki:

  • Wniosek o udzielenie dofinansowania na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest na 2020 r.
  • Oświadczenie – zgoda współwłaściciela
  • Oświadczenie – zgoda na wkład własny